‫خرید     
Shopping

-

la boulangerie +

‫نانوایی

-

le code-barres +

‫بارکُد

-

la librairie +

‫کتابفروشی

-

le café +

‫کافه

-

la droguerie +

‫داروخانه

-

le nettoyage à sec +

‫خشک شویی

-

le fleuriste +

‫گل فروشی

-

le cadeau +

‫هدیه

-

le marché +

‫بازار

-

la halle +

‫مرکز خرید

-

le kiosque à journaux +

‫دکه روزنامه فروشی

-

la pharmacie +

‫داروخانه

-

le bureau de poste +

‫اداره پست

-

la poterie +

‫سفالگری

-

la vente +

‫فروش

-

la boutique +

‫فروشگاه

-

les achats +

‫خرید

-

le sac +

‫کیسه خرید

-

le panier +

‫سبد خرید

-

le caddie +

‫چرخ خرید

-

le shopping +

‫تور خرید

-
la boulangerie
‫نانوایی

-
le code-barres
‫بارکُد

-
la librairie
‫کتابفروشی

-
le café
‫کافه

-
la droguerie
‫داروخانه

-
le nettoyage à sec
‫خشک شویی

-
le fleuriste
‫گل فروشی

-
le cadeau
‫هدیه

-
le marché
‫بازار

-
la halle
‫مرکز خرید

-
le kiosque à journaux
‫دکه روزنامه فروشی

-
la pharmacie
‫داروخانه

-
le bureau de poste
‫اداره پست

-
la poterie
‫سفالگری

-
la vente
‫فروش

-
la boutique
‫فروشگاه

-
les achats
‫خرید

-
le sac
‫کیسه خرید

-
le panier
‫سبد خرید

-
le caddie
‫چرخ خرید

-
le shopping
‫تور خرید