‫ترافیک     
Traffico

-

l'incidente

‫تصادف

-

la barriera

‫مانع

-

la bicicletta

‫دوچرخه

-

la barca

‫قایق

-

il bus

‫اتوبوس

-

la funivia

‫تراموا

-

l'automobile

‫اتومبیل

-

il camper

‫کاروان

-

la carrozza

‫درشکه

-

il sovraffollamento

‫ازدحام

-

la curva

‫منحنی

-

il vicolo cieco

‫بن بست

-

la partenza

‫پرواز هواپیما

-

il freno di emergenza

‫ترمز اضطراری

-

l'ingresso

‫ورودی

-

la scala mobile

‫پله برقی

-

il bagaglio in eccesso

‫اضافه بار

-

l'uscita

‫خروج

-

il traghetto

‫کشتی

-

il camion dei pompieri

‫ماشین آتش نشانی

-

il volo

‫پرواز

-

la benzina

‫بنزین

-

il freno a mano

‫ترمز دستی

-

l'elicottero

‫هلیکوپتر

-

l'autostrada

‫بزرگراه

-

la casa galleggiante

‫خانه قایقی

-

la bicicletta da donna

‫دوچرخه زنانه

-

la svolta a sinistra

‫گردش به چپ

-

il passaggio a livello

‫محلّ تقاطع

-

la locomotiva

‫لوکوموتیو

-

la mappa

‫نقشه

-

il ciclomotore

‫موتورگازی

-

il motoscafo

‫قایق موتوری

-

il motociclo

‫موتور سیکلت

-

il casco da moto

‫کلاه ایمنی

-

la motociclista

‫موتورسوار

-

la mountain bike

‫دوچرخه

-

il divieto di sorpasso

‫سبقت ممنوع

-

i non fumatori

‫غیر سیگاری

-

la strada a senso unico

‫خیابان یک طرفه

-

il parchimetro

‫پارکومتر

-

il passeggero

‫مسافر

-

l'aereo di linea

‫هواپیمای مسافری

-

il pedone

‫عابر پیاده

-

l'aereo

‫هواپیما

-

la buca

‫دست انداز

-

l'aereo ad eliche

‫هواپیما

-

la rotaia

‫خط آهن

-

il ponte della ferrovia

‫پل راه آهن

-

la rampa

‫سطح شیب دار

-

la precedenza

‫حق عبور

-

la strada

‫خیابان

-

la rotonda

‫میدان

-

la fila di sedili

‫ردیف صندلی

-

il monopattino

‫روروک

-

lo scooter

‫موتور

-

il cartello

‫تابلو راهنما

-

la slitta

‫سورتمه

-

la motoslitta

‫اتومبیل برفی

-

la velocità

‫سرعت

-

il limite di velocità

‫حداکثر سرعت

-

la stazione

ایستگاه راه‌آهن

-

la fermata

‫ایستگاه

-

il cartello stradale

‫تابلو نام خیابان

-

il passeggino

‫کالسکه

-

la stazione della metropolitana

‫ایستگاه مترو

-

il taxi

‫تاکسی

-

il biglietto

‫بلیط

-

gli orari

‫جدول حرکت

-

la traccia

‫ریل

-

il trattore

‫تراکتور

-

il traffico

‫ترافیک

-

l'ingorgo

‫راه بندان

-

il semaforo

‫چراغ

-

il cartello stradale

‫تابلو راهنمایی رانندگی

-

il treno

‫قطار

-

il viaggio in treno

‫قطار سواری

-

il tram

‫مترو

-

il trasporto

‫حمل و نقل

-

il triciclo

‫سه چرخه

-

il camion

‫کامیون

-

il doppio senso di marcia

‫ترافیک مقابل

-

il sottopassaggio

‫زیرگذر

-

il timone

‫چرخ

-

il dirigibile

‫زپلین

-
l'incidente
‫تصادف

-
la barriera
‫مانع

-
la bicicletta
‫دوچرخه

-
la barca
‫قایق

-
il bus
‫اتوبوس

-
la funivia
‫تراموا

-
l'automobile
‫اتومبیل

-
il camper
‫کاروان

-
la carrozza
‫درشکه

-
il sovraffollamento
‫ازدحام

-
la strada di campagna
‫جادّه

-
la nave da crociera
‫کشتی

-
la curva
‫منحنی

-
il vicolo cieco
‫بن بست

-
la partenza
‫پرواز هواپیما

-
il freno di emergenza
‫ترمز اضطراری

-
l'ingresso
‫ورودی

-
la scala mobile
‫پله برقی

-
il bagaglio in eccesso
‫اضافه بار

-
l'uscita
‫خروج

-
il traghetto
‫کشتی

-
il camion dei pompieri
‫ماشین آتش نشانی

-
il volo
‫پرواز

-
il vagone merci
‫واگن

-
la benzina
‫بنزین

-
il freno a mano
‫ترمز دستی

-
l'elicottero
‫هلیکوپتر

-
l'autostrada
‫بزرگراه

-
la casa galleggiante
‫خانه قایقی

-
la bicicletta da donna
‫دوچرخه زنانه

-
la svolta a sinistra
‫گردش به چپ

-
il passaggio a livello
‫محلّ تقاطع

-
la locomotiva
‫لوکوموتیو

-
la mappa
‫نقشه

-
la metropolitana
‫مترو

-
il ciclomotore
‫موتورگازی

-
il motoscafo
‫قایق موتوری

-
il motociclo
‫موتور سیکلت

-
il casco da moto
‫کلاه ایمنی

-
la motociclista
‫موتورسوار

-
la mountain bike
‫دوچرخه

-
il valico montano
‫معبر

-
il divieto di sorpasso
‫سبقت ممنوع

-
i non fumatori
‫غیر سیگاری

-
la strada a senso unico
‫خیابان یک طرفه

-
il parchimetro
‫پارکومتر

-
il passeggero
‫مسافر

-
l'aereo di linea
‫هواپیمای مسافری

-
il pedone
‫عابر پیاده

-
l'aereo
‫هواپیما

-
la buca
‫دست انداز

-
l'aereo ad eliche
‫هواپیما

-
la rotaia
‫خط آهن

-
il ponte della ferrovia
‫پل راه آهن

-
la rampa
‫سطح شیب دار

-
la precedenza
‫حق عبور

-
la strada
‫خیابان

-
la rotonda
‫میدان

-
la fila di sedili
‫ردیف صندلی

-
il monopattino
‫روروک

-
lo scooter
‫موتور

-
il cartello
‫تابلو راهنما

-
la slitta
‫سورتمه

-
la motoslitta
‫اتومبیل برفی

-
la velocità
‫سرعت

-
il limite di velocità
‫حداکثر سرعت

-
la stazione
ایستگاه راه‌آهن

-
il battello a vapore
‫کشتی

-
la fermata
‫ایستگاه

-
il cartello stradale
‫تابلو نام خیابان

-
il passeggino
‫کالسکه

-
la stazione della metropolitana
‫ایستگاه مترو

-
il taxi
‫تاکسی

-
il biglietto
‫بلیط

-
gli orari
‫جدول حرکت

-
la traccia
‫ریل

-
lo scambio ferroviario
‫ریل

-
il trattore
‫تراکتور

-
il traffico
‫ترافیک

-
l'ingorgo
‫راه بندان

-
il semaforo
‫چراغ

-
il cartello stradale
‫تابلو راهنمایی رانندگی

-
il treno
‫قطار

-
il viaggio in treno
‫قطار سواری

-
il tram
‫مترو

-
il trasporto
‫حمل و نقل

-
il triciclo
‫سه چرخه

-
il camion
‫کامیون

-
il doppio senso di marcia
‫ترافیک مقابل

-
il sottopassaggio
‫زیرگذر

-
il timone
‫چرخ

-
il dirigibile
‫زپلین