‫مشاغل     
Professioni

-

l'architetto

‫معمار

-

l'astronauta

‫فضانورد

-

il parrucchiere

‫آرایشگر

-

il fabbro

‫آهنگر

-

il pugile

‫بوکسور

-

il torero

‫گاوباز

-

il burocrate

‫بوروکرات

-

il viaggio di lavoro

‫سفر کاری

-

il macellaio

‫قصّاب

-

il meccanico

‫مکانیک

-

il custode

‫سرایدار

-

la signora delle pulizie

‫نظافت چی

-

il pagliaccio

‫دلقک

-

il collega

‫همکار

-

il direttore

‫رهبر ارکستر

-

il cuoco

‫آشپز

-

il cowboy

‫کابوی

-

il dentista

‫دندانپزشک

-

il detective

‫کارآگاه

-

il subacqueo

‫غوّاص

-

il medico

‫پزشک

-

il dottore

‫دکتر

-

l'elettricista

‫برق کار

-

la studentessa

‫دانش آموز

-

il vigile del fuoco

‫آتش نشان

-

il pescatore

‫ماهی گیر

-

il calciatore

‫فوتبالیست

-

il gangster

‫اوباش

-

il giardiniere

‫باغبان

-

il golfista

‫گلف باز

-

il chitarrista

‫گیتاریست

-

il cacciatore

‫شکارچی

-

il designer d'interni

‫طراح داخلی

-

il giudice

‫قاضی

-

il canottiere

‫کایاک ران

-

il mago

‫شعبده باز

-

lo studente

‫دانش آموز

-

il maratoneta

‫دونده ماراتن

-

il musicista

‫نوازنده

-

la suora

‫راهبه

-

il lavoro

‫حرفه

-

l'oculista

‫چشم پزشک

-

l'ottico

‫چشم پزشک

-

il pittore

‫نقّاش

-

il ragazzo dei giornali

‫روزنامه فروش

-

il fotografo

‫عکّاس

-

il pirata

‫دزد دریایی

-

l'idraulico

‫لوله کش

-

il poliziotto

‫پلیس

-

il fattorino

‫باربر

-

il prigioniero

‫زندانی

-

la segretaria

‫منشی

-

la spia

‫جاسوس

-

il chirurgo

‫جرّاح

-

l'insegnante

‫معلّم

-

il ladro

‫دزد

-

il camionista

‫راننده کامیون

-

la disoccupazione

‫بیکاری

-

la cameriera

‫گارسون

-

la lavavetri

‫نظافت چی پنجره

-

il lavoro

‫کار

-

il lavoratore

‫کارگر

-
l'architetto
‫معمار

-
l'astronauta
‫فضانورد

-
il parrucchiere
‫آرایشگر

-
il fabbro
‫آهنگر

-
il pugile
‫بوکسور

-
il torero
‫گاوباز

-
il burocrate
‫بوروکرات

-
il viaggio di lavoro
‫سفر کاری

-
l'uomo d'affari
‫تاجر

-
il macellaio
‫قصّاب

-
il meccanico
‫مکانیک

-
il custode
‫سرایدار

-
la signora delle pulizie
‫نظافت چی

-
il pagliaccio
‫دلقک

-
il collega
‫همکار

-
il direttore
‫رهبر ارکستر

-
il cuoco
‫آشپز

-
il cowboy
‫کابوی

-
il dentista
‫دندانپزشک

-
il detective
‫کارآگاه

-
il subacqueo
‫غوّاص

-
il medico
‫پزشک

-
il dottore
‫دکتر

-
l'elettricista
‫برق کار

-
la studentessa
‫دانش آموز

-
il vigile del fuoco
‫آتش نشان

-
il pescatore
‫ماهی گیر

-
il calciatore
‫فوتبالیست

-
il gangster
‫اوباش

-
il giardiniere
‫باغبان

-
il golfista
‫گلف باز

-
il chitarrista
‫گیتاریست

-
il cacciatore
‫شکارچی

-
il designer d'interni
‫طراح داخلی

-
il giudice
‫قاضی

-
il canottiere
‫کایاک ران

-
il mago
‫شعبده باز

-
lo studente
‫دانش آموز

-
il maratoneta
‫دونده ماراتن

-
il musicista
‫نوازنده

-
la suora
‫راهبه

-
il lavoro
‫حرفه

-
l'oculista
‫چشم پزشک

-
l'ottico
‫چشم پزشک

-
il pittore
‫نقّاش

-
il ragazzo dei giornali
‫روزنامه فروش

-
il fotografo
‫عکّاس

-
il pirata
‫دزد دریایی

-
l'idraulico
‫لوله کش

-
il poliziotto
‫پلیس

-
il fattorino
‫باربر

-
il prigioniero
‫زندانی

-
la segretaria
‫منشی

-
la spia
‫جاسوس

-
il chirurgo
‫جرّاح

-
l'insegnante
‫معلّم

-
il ladro
‫دزد

-
il camionista
‫راننده کامیون

-
la disoccupazione
‫بیکاری

-
la cameriera
‫گارسون

-
la lavavetri
‫نظافت چی پنجره

-
il lavoro
‫کار

-
il lavoratore
‫کارگر