‫انتزاعی     
Termini astratti

-

l'amministrazione +

‫مدیریت بازرگانی

-

la pubblicità +

‫تبلیغات

-

la freccia +

‫فلش

-

il divieto +

‫ممنوعیت

-

la carriera +

‫حرفه

-

il centro +

‫مرکز

-

la scelta +

‫انتخاب

-

la collaborazione +

‫همکاری

-

il colore +

‫رنگ

-

il contatto +

‫تماس

-

il pericolo +

‫خطر

-

la dichiarazione d'amore +

‫اعلام عشق

-

la decadenza +

‫کاهش

-

la definizione +

‫تعریف

-

la differenza +

‫تفاوت

-

la difficoltà +

‫سختی

-

la direzione +

‫جهت

-

la scoperta +

‫کشف

-

il disordine +

‫نامرتب

-

la lontananza +

‫دور

-

la distanza +

‫مسافت

-

la varietà +

‫تنوع

-

lo sforzo +

‫تلاش

-

l'esplorazione +

‫اکتشاف

-

la caduta +

‫سقوط

-

la forza +

‫نیرو

-

la fragranza +

‫عطر

-

la libertà +

‫آزادی

-

il fantasma +

‫شبح

-

il mezzo +

‫نیمه

-

l'altezza +

‫ارتفاع

-

l'aiuto +

‫کمک

-

il rifugio +

‫مخفی گاه

-

la patria +

‫میهن

-

l'igiene +

‫بهداشت

-

l'idea +

‫نظر

-

l'illusione +

‫توهّم

-

l'immaginazione +

‫تخیّل

-

l'intelligenza +

‫هوش

-

l'invito +

‫دعوت

-

la giustizia +

‫عدالت

-

la luce +

‫نور

-

lo sguardo +

‫نگاه

-

la perdita +

‫زیان

-

l'ingrandimento +

‫بزرگ نمایی

-

l'errore +

‫اشتباه

-

l'omicidio +

‫قتل

-

la nazione +

‫ملّت

-

la novità +

‫تازگی

-

le possibilità +

‫گزینه

-

la pazienza +

‫صبر

-

la pianificazione +

‫برنامه ریزی

-

il problema +

‫مشکل

-

la protezione +

‫حفاظت

-

il riflesso +

‫بازتاب

-

la repubblica +

‫جمهوری

-

il rischio +

‫خطر

-

la sicurezza +

‫ایمنی

-

il segreto +

‫راز

-

il sesso +

‫جنسیّت

-

l'ombra +

‫سایه

-

la misura +

‫اندازه

-

la solidarietà +

‫همبستگی

-

il successo +

‫موفقیت

-

l'aiuto +

‫پشتیبانی

-

la tradizione +

‫سنّت

-

il peso +

‫وزن

-
l'amministrazione
‫مدیریت بازرگانی

-
la pubblicità
‫تبلیغات

-
la freccia
‫فلش

-
il divieto
‫ممنوعیت

-
la carriera
‫حرفه

-
il centro
‫مرکز

-
la scelta
‫انتخاب

-
la collaborazione
‫همکاری

-
il colore
‫رنگ

-
il contatto
‫تماس

-
il pericolo
‫خطر

-
la dichiarazione d'amore
‫اعلام عشق

-
la decadenza
‫کاهش

-
la definizione
‫تعریف

-
la differenza
‫تفاوت

-
la difficoltà
‫سختی

-
la direzione
‫جهت

-
la scoperta
‫کشف

-
il disordine
‫نامرتب

-
la lontananza
‫دور

-
la distanza
‫مسافت

-
la varietà
‫تنوع

-
lo sforzo
‫تلاش

-
l'esplorazione
‫اکتشاف

-
la caduta
‫سقوط

-
la forza
‫نیرو

-
la fragranza
‫عطر

-
la libertà
‫آزادی

-
il fantasma
‫شبح

-
il mezzo
‫نیمه

-
l'altezza
‫ارتفاع

-
l'aiuto
‫کمک

-
il rifugio
‫مخفی گاه

-
la patria
‫میهن

-
l'igiene
‫بهداشت

-
l'idea
‫نظر

-
l'illusione
‫توهّم

-
l'immaginazione
‫تخیّل

-
l'intelligenza
‫هوش

-
l'invito
‫دعوت

-
la giustizia
‫عدالت

-
la luce
‫نور

-
lo sguardo
‫نگاه

-
la perdita
‫زیان

-
l'ingrandimento
‫بزرگ نمایی

-
l'errore
‫اشتباه

-
l'omicidio
‫قتل

-
la nazione
‫ملّت

-
la novità
‫تازگی

-
le possibilità
‫گزینه

-
la pazienza
‫صبر

-
la pianificazione
‫برنامه ریزی

-
il problema
‫مشکل

-
la protezione
‫حفاظت

-
il riflesso
‫بازتاب

-
la repubblica
‫جمهوری

-
il rischio
‫خطر

-
la sicurezza
‫ایمنی

-
il segreto
‫راز

-
il sesso
‫جنسیّت

-
l'ombra
‫سایه

-
la misura
‫اندازه

-
la solidarietà
‫همبستگی

-
il successo
‫موفقیت

-
l'aiuto
‫پشتیبانی

-
la tradizione
‫سنّت

-
il peso
‫وزن