‫موسیقی     
Musica

-

la fisarmonica

‫آکوردئون

-

la balalaika

‫بالالایکا

-

la banda

‫گروه

-

il banjo

‫بانجو

-

il clarinetto

‫کلارینت

-

il concerto

‫کنسرت

-

il tamburo

‫طبل

-

la batteria

‫درامز

-

il flauto

‫فلوت

-

la chitarra

‫گیتار

-

la sala

‫سالن

-

la tastiera

‫کیبورد

-

l'armonica a bocca

‫ساز دهنی

-

la musica

‫موسیقی

-

il leggio

‫جای نُت

-

la nota

‫نُت

-

l'organo

‫اُرگ

-

il pianoforte

‫پیانو

-

il sassofono

‫ساکسفون

-

il cantante

‫خواننده

-

la tromba

‫شیپور

-

il trombettista

‫شیپور زن

-

il violino

‫ویولن

-

la custodia del violino

‫جعبه ویولون

-

lo xilofono

‫زیلوفون

-
la fisarmonica
‫آکوردئون

-
la balalaika
‫بالالایکا

-
la banda
‫گروه

-
il banjo
‫بانجو

-
il clarinetto
‫کلارینت

-
il concerto
‫کنسرت

-
il tamburo
‫طبل

-
la batteria
‫درامز

-
il flauto
‫فلوت

-
il pianoforte a coda
‫پیانو

-
la chitarra
‫گیتار

-
la sala
‫سالن

-
la tastiera
‫کیبورد

-
l'armonica a bocca
‫ساز دهنی

-
la musica
‫موسیقی

-
il leggio
‫جای نُت

-
la nota
‫نُت

-
l'organo
‫اُرگ

-
il pianoforte
‫پیانو

-
il sassofono
‫ساکسفون

-
il cantante
‫خواننده

-
la corda
‫زه

-
la tromba
‫شیپور

-
il trombettista
‫شیپور زن

-
il violino
‫ویولن

-
la custodia del violino
‫جعبه ویولون

-
lo xilofono
‫زیلوفون