‫محیط     
Ambiente

-

l'agricoltura

‫کشاورزی

-

l'inquinamento atmosferico

‫آلودگی هوا

-

il formicaio

‫مور تپّه

-

il canale

‫کانال

-

la costa

‫ساحل

-

il continente

‫قارّه

-

la diga

‫سد

-

il deserto

‫بیابان

-

la duna

‫تپه

-

il campo

‫دشت

-

la foresta

‫جنگل

-

il ghiacciaio

‫یخچال های طبیعی

-

la brughiera

‫زمین کشاورزی

-

l'isola

‫جزیره

-

la giungla

‫جنگل

-

il paesaggio

‫چشم انداز

-

le montagne

‫کوه ها

-

il parco naturale

‫پارک طبیعت

-

il picco

‫قله

-

il cumulo

‫توده

-

la marcia di protesta

‫راه پیمایی اعتراضی

-

il riciclaggio

‫بازیافت

-

il mare

‫دریا

-

il fumo

‫دود

-

il vigneto

‫تاکستان

-

il vulcano

‫آتشفشان

-

i rifiuti

‫زباله

-
l'agricoltura
‫کشاورزی

-
l'inquinamento atmosferico
‫آلودگی هوا

-
il formicaio
‫مور تپّه

-
il canale
‫کانال

-
la costa
‫ساحل

-
il continente
‫قارّه

-
il torrente
‫نهر

-
la diga
‫سد

-
il deserto
‫بیابان

-
la duna
‫تپه

-
il campo
‫دشت

-
la foresta
‫جنگل

-
il ghiacciaio
‫یخچال های طبیعی

-
la brughiera
‫زمین کشاورزی

-
l'isola
‫جزیره

-
la giungla
‫جنگل

-
il paesaggio
‫چشم انداز

-
le montagne
‫کوه ها

-
il parco naturale
‫پارک طبیعت

-
il picco
‫قله

-
il cumulo
‫توده

-
la marcia di protesta
‫راه پیمایی اعتراضی

-
il riciclaggio
‫بازیافت

-
il mare
‫دریا

-
il fumo
‫دود

-
il vigneto
‫تاکستان

-
il vulcano
‫آتشفشان

-
i rifiuti
‫زباله

-
il livello dell'acqua
‫سطح آب