‫ارتباط     
コミュニケーション

-

住所
jūsho
+

‫نشانی

-

アルファベット
arufabetto
+

‫حروف الفبا

-

留守番電話
rusuban denwa
+

‫منشی تلفنی

-

アンテナ
antena
+

‫آنتن

-

呼び出し
yobidashi
+

‫تماس

-

シーディー
shīdī
+

‫سی دی

-

通信
tsūshin
+

‫ارتباط

-

秘密厳守
himitsu genshu
+

‫رازداری

-

接続
setsuzoku
+

‫اتّصال

-

議論
giron
+

‫گفتگو

-

メール
mēru
+

‫ایمیل

-

エンターテインメント
entāteinmento
+

‫سرگرمی

-

至急便
shikyūbin
+

‫ارسال فوری

-

ファクシミリ
fakushimiri
+

‫فکس

-

映画業界
eiga gyōkai
+

‫صنعت فیلم

-

フォント
fonto
+

‫نوشته

-

挨拶
aisatsu
+

‫خوش آمد گویی

-

挨拶
aisatsu
+

‫تبریک

-

挨拶状
aisatsu-jō
+

‫کارت تبریک

-

ヘッドフォン
heddo fon
+

‫هدفون

-

アイコン
aikon
+

‫علامت

-

情報
jōhō
+

‫اطلاعات

-

インターネット
intānetto
+

‫اینترنت

-

インタビュー
intabyū
+

‫مصاحبه

-

キーボード
kībōdo
+

‫صفحه کلید

-

手紙
tegami
+

‫حرف

-

手紙
tegami
+

‫نامه

-

雑誌
zasshi
+

‫مجلّه

-

仲介者
chūkai-sha
+

‫نشریه

-

マイク
maiku
+

‫میکروفون

-

携帯電話
geitaidenwa
+

‫تلفن همراه

-

モデム
modemu
+

‫مودم

-

モニター
monitā
+

‫مانیتور

-

マウスパッド
mausu paddo
+

‫ماوس پد

-

ニュース
nyūsu
+

‫اخبار

-

新聞
shinbun
+

‫روزنامه

-

ノイズ
noizu
+

‫سر و صدا

-

メモ
memo
+

‫نوشته

-

メモ
memo
+

‫ورقه

-

公衆電話
kōshūdenwa
+

‫تلفن

-

写真
shashin
+

‫عکس

-

アルバム
arubamu
+

‫آلبوم عکس

-

絵葉書
ehagaki
+

‫کارت پستال

-

私書箱
shishobako
+

‫صندوق پستی

-

ラジオ
rajio
+

‫رادیو

-

レシーバー
reshībā
+

‫شنونده

-

リモートコントロール
rimōtokontorōru
+

‫کنترل

-

衛星
eisei
+

‫ماهواره

-

画面
gamen
+

‫صفحه نمایش

-

記号
kigō
+

‫نشانه

-

署名
shomei
+

‫امضاء

-

スマートフォン
sumātofon
+

‫اسمارتفون

-

スピーカー
supīkā
+

‫بلندگو

-

スタンプ
sutanpu
+

‫تمبر

-

文房具
bunbōgu
+

‫کاغذ نامه

-

通話
tsūwa
+

‫تماس تلفنی

-

電話での会話
denwa de no kaiwa
+

‫مکالمه تلفنی

-

テレビカメラ
terebi kamera
+

‫دوربین

-

テキスト
tekisuto
+

‫متن

-

テレビ
terebi
+

‫تلویزیون

-

ビデオカセット
bideokasetto
+

‫ویدئو کاست

-

トランシーバー
toranshībā
+

‫واکی تاکی

-

ウェブページ
u~ebupēji
+

‫صفحه وب

-

ワード
wādo
+

‫کلمه

-
住所
jūsho
‫نشانی

-
アルファベット
arufabetto
‫حروف الفبا

-
留守番電話
rusuban denwa
‫منشی تلفنی

-
アンテナ
antena
‫آنتن

-
呼び出し
yobidashi
‫تماس

-
シーディー
shīdī
‫سی دی

-
通信
tsūshin
‫ارتباط

-
秘密厳守
himitsu genshu
‫رازداری

-
接続
setsuzoku
‫اتّصال

-
議論
giron
‫گفتگو

-
メール
mēru
‫ایمیل

-
エンターテインメント
entāteinmento
‫سرگرمی

-
至急便
shikyūbin
‫ارسال فوری

-
ファクシミリ
fakushimiri
‫فکس

-
映画業界
eiga gyōkai
‫صنعت فیلم

-
フォント
fonto
‫نوشته

-
挨拶
aisatsu
‫خوش آمد گویی

-
挨拶
aisatsu
‫تبریک

-
挨拶状
aisatsu-jō
‫کارت تبریک

-
ヘッドフォン
heddo fon
‫هدفون

-
アイコン
aikon
‫علامت

-
情報
jōhō
‫اطلاعات

-
インターネット
intānetto
‫اینترنت

-
インタビュー
intabyū
‫مصاحبه

-
キーボード
kībōdo
‫صفحه کلید

-
手紙
tegami
‫حرف

-
手紙
tegami
‫نامه

-
雑誌
zasshi
‫مجلّه

-
仲介者
chūkai-sha
‫نشریه

-
マイク
maiku
‫میکروفون

-
携帯電話
geitaidenwa
‫تلفن همراه

-
モデム
modemu
‫مودم

-
モニター
monitā
‫مانیتور

-
マウスパッド
mausu paddo
‫ماوس پد

-
ニュース
nyūsu
‫اخبار

-
新聞
shinbun
‫روزنامه

-
ノイズ
noizu
‫سر و صدا

-
メモ
memo
‫نوشته

-
メモ
memo
‫ورقه

-
公衆電話
kōshūdenwa
‫تلفن

-
写真
shashin
‫عکس

-
アルバム
arubamu
‫آلبوم عکس

-
絵葉書
ehagaki
‫کارت پستال

-
私書箱
shishobako
‫صندوق پستی

-
ラジオ
rajio
‫رادیو

-
レシーバー
reshībā
‫شنونده

-
リモートコントロール
rimōtokontorōru
‫کنترل

-
衛星
eisei
‫ماهواره

-
画面
gamen
‫صفحه نمایش

-
記号
kigō
‫نشانه

-
署名
shomei
‫امضاء

-
スマートフォン
sumātofon
‫اسمارتفون

-
スピーカー
supīkā
‫بلندگو

-
スタンプ
sutanpu
‫تمبر

-
文房具
bunbōgu
‫کاغذ نامه

-
通話
tsūwa
‫تماس تلفنی

-
電話での会話
denwa de no kaiwa
‫مکالمه تلفنی

-
テレビカメラ
terebi kamera
‫دوربین

-
テキスト
tekisuto
‫متن

-
テレビ
terebi
‫تلویزیون

-
ビデオカセット
bideokasetto
‫ویدئو کاست

-
トランシーバー
toranshībā
‫واکی تاکی

-
ウェブページ
u~ebupēji
‫صفحه وب

-
ワード
wādo
‫کلمه