‫دین     
宗教

-

イースター
īsutā
+

‫عید پاک

-

イースターエッグ
īsutāeggu
+

‫تخم مرغ عید پاک

-

天使
tenshi
+

‫فرشته

-

ベル
beru
+

‫ناقوس

-

聖書
seisho
+

‫کتاب مقدس

-

司教
shikyō
+

‫اسقف

-

祝福
shukufuku
+

‫برکت

-

仏教
bukkyō
+

‫بودیسم

-

キリスト教
kirisutokyō
+

‫مسیحیت

-

クリスマスギフト
kurisumasu gifuto
+

‫هدیه کریسمس

-

クリスマスツリー
kurisumasutsurī
+

‫درخت کریسمس

-

教会
kyōkai
+

‫کلیسا

-


hitsugi
+

‫تابوت

-

創造
sōzō
+

‫خلقت

-

十字架
jūjika
+

‫صلیب عیسی

-

悪魔
akuma
+

‫شیطان

-


kami
+

‫خدا

-

ヒンドゥー教
hindo~ū kyō
+

‫آیین هندو

-

イスラム教
Isuramukyō
+

‫اسلام

-

ユダヤ教
Yudaya kyō
+

‫یهودیت

-

瞑想
meisō
+

‫مراقبه

-

ミイラ
mīra
+

‫مومیایی

-

イスラム教徒
Isuramu kyōto
+

‫مسلمان

-

ローマ法王
rōma hōō
+

‫پاپ

-

祈り
inori
+

‫نماز

-

聖職者
seishoku-sha
+

‫کشیش

-

宗教
shūkyō
+

‫دین

-

礼拝
reihai
+

‫مراسم مذهبی

-

ユダヤ教
Yudaya kyō
+

‫کنیسه

-

寺院
jiin
+

‫معبد

-


haka
+

‫مقبره

-
イースター
īsutā
‫عید پاک

-
イースターエッグ
īsutāeggu
‫تخم مرغ عید پاک

-
天使
tenshi
‫فرشته

-
ベル
beru
‫ناقوس

-
聖書
seisho
‫کتاب مقدس

-
司教
shikyō
‫اسقف

-
祝福
shukufuku
‫برکت

-
仏教
bukkyō
‫بودیسم

-
キリスト教
kirisutokyō
‫مسیحیت

-
クリスマスギフト
kurisumasu gifuto
‫هدیه کریسمس

-
クリスマスツリー
kurisumasutsurī
‫درخت کریسمس

-
教会
kyōkai
‫کلیسا

-

hitsugi
‫تابوت

-
創造
sōzō
‫خلقت

-
十字架
jūjika
‫صلیب عیسی

-
悪魔
akuma
‫شیطان

-

kami
‫خدا

-
ヒンドゥー教
hindo~ū kyō
‫آیین هندو

-
イスラム教
Isuramukyō
‫اسلام

-
ユダヤ教
Yudaya kyō
‫یهودیت

-
瞑想
meisō
‫مراقبه

-
ミイラ
mīra
‫مومیایی

-
イスラム教徒
Isuramu kyōto
‫مسلمان

-
ローマ法王
rōma hōō
‫پاپ

-
祈り
inori
‫نماز

-
聖職者
seishoku-sha
‫کشیش

-
宗教
shūkyō
‫دین

-
礼拝
reihai
‫مراسم مذهبی

-
ユダヤ教
Yudaya kyō
‫کنیسه

-
寺院
jiin
‫معبد

-

haka
‫مقبره