‫انتزاعی     
抽象的な言葉

-

管理
kanri

‫مدیریت بازرگانی

-

広告
kōkoku

‫تبلیغات

-

禁止
kinshi

‫ممنوعیت

-

経歴
keireki

‫حرفه

-

選択
sentaku

‫انتخاب

-


iro

‫رنگ

-

愛の宣言
ai no sengen

‫اعلام عشق

-

減少
genshō

‫کاهش

-

定義
teigi

‫تعریف

-

違い
chigai

‫تفاوت

-

困難
kon'nan

‫سختی

-

障害
shōgai

‫نامرتب

-

距離
kyori

‫مسافت

-

努力
doryoku

‫تلاش

-

探査
tansa

‫اکتشاف

-

転倒
tentō

‫سقوط

-


chikara

‫نیرو

-

自由
jiyū

‫آزادی

-

半分
hanbun

‫نیمه

-

高さ
taka-sa

‫ارتفاع

-

援助
enjo

‫کمک

-

隠れ家
kakurega

‫مخفی گاه

-

祖国
sokoku

‫میهن

-

衛生
eisei

‫بهداشت

-

錯覚
sakkaku

‫توهّم

-

招待
shōtai

‫دعوت

-

正義
masayoshi

‫عدالت

-


hikari

‫نور

-

外観
gaikan

‫نگاه

-

倍率
bairitsu

‫بزرگ نمایی

-

ミス
misu

‫اشتباه

-


kuni

‫ملّت

-

計画
keikaku

‫برنامه ریزی

-

問題
mondai

‫مشکل

-

保護
hogo

‫حفاظت

-

反射
hansha

‫بازتاب

-

共和国
kyōwakoku

‫جمهوری

-

セックス
sekkusu

‫جنسیّت

-


kage

‫سایه

-

サイズ
saizu

‫اندازه

-

連帯
rentai

‫همبستگی

-

成功
seikō

‫موفقیت

-

サポート
sapōto

‫پشتیبانی

-

伝統
dentō

‫سنّت

-
管理
kanri
‫مدیریت بازرگانی

-
広告
kōkoku
‫تبلیغات

-
矢印
yajirushi
‫فلش

-
禁止
kinshi
‫ممنوعیت

-
経歴
keireki
‫حرفه

-
中心
chūshin
‫مرکز

-
選択
sentaku
‫انتخاب

-
コラボレーション
koraborēshon
‫همکاری

-

iro
‫رنگ

-
接触
sesshoku
‫تماس

-
危険
kiken
‫خطر

-
愛の宣言
ai no sengen
‫اعلام عشق

-
減少
genshō
‫کاهش

-
定義
teigi
‫تعریف

-
違い
chigai
‫تفاوت

-
困難
kon'nan
‫سختی

-
方向
hōkō
‫جهت

-
発見
hakken
‫کشف

-
障害
shōgai
‫نامرتب

-
遠方
enpō
‫دور

-
距離
kyori
‫مسافت

-
多様性
tayō-sei
‫تنوع

-
努力
doryoku
‫تلاش

-
探査
tansa
‫اکتشاف

-
転倒
tentō
‫سقوط

-

chikara
‫نیرو

-
香り
kaori
‫عطر

-
自由
jiyū
‫آزادی

-
幽霊
yūrei
‫شبح

-
半分
hanbun
‫نیمه

-
高さ
taka-sa
‫ارتفاع

-
援助
enjo
‫کمک

-
隠れ家
kakurega
‫مخفی گاه

-
祖国
sokoku
‫میهن

-
衛生
eisei
‫بهداشت

-
アイデア
aidea
‫نظر

-
錯覚
sakkaku
‫توهّم

-
想像力
sōzō-ryoku
‫تخیّل

-
知性
chisei
‫هوش

-
招待
shōtai
‫دعوت

-
正義
masayoshi
‫عدالت

-

hikari
‫نور

-
外観
gaikan
‫نگاه

-
損失
sonshitsu
‫زیان

-
倍率
bairitsu
‫بزرگ نمایی

-
ミス
misu
‫اشتباه

-
殺人
satsujin
‫قتل

-

kuni
‫ملّت

-
目新しさ
meatarashi-sa
‫تازگی

-
オプション
opushon
‫گزینه

-
忍耐
nintai
‫صبر

-
計画
keikaku
‫برنامه ریزی

-
問題
mondai
‫مشکل

-
保護
hogo
‫حفاظت

-
反射
hansha
‫بازتاب

-
共和国
kyōwakoku
‫جمهوری

-
リスク
risuku
‫خطر

-
安全性
anzen-sei
‫ایمنی

-
秘密
himitsu
‫راز

-
セックス
sekkusu
‫جنسیّت

-

kage
‫سایه

-
サイズ
saizu
‫اندازه

-
連帯
rentai
‫همبستگی

-
成功
seikō
‫موفقیت

-
サポート
sapōto
‫پشتیبانی

-
伝統
dentō
‫سنّت

-
重さ
omo-sa
‫وزن