‫طبیعت     
자연

-

둥근 모양
dung-geun moyang
+

‫قوس

-

헛간
heosgan
+

‫انبار

-


man
+

‫خلیج

-

해변
haebyeon
+

‫ساحل

-

거품
geopum
+

‫حباب

-

동굴
dong-gul
+

‫غار

-

농장
nongjang
+

‫مزرعه

-

화재
hwajae
+

‫آتش

-

발자국
baljagug
+

‫رد پا

-

지구본
jigubon
+

‫کره

-

수확
suhwag
+

‫محصول

-

건초 더미
geoncho deomi
+

‫عدل یونجه

-

호수
hosu
+

‫دریاچه

-


ip
+

‫برگ

-


san
+

‫کوه

-

대양
daeyang
+

‫اقیانوس

-

파노라마
panolama
+

‫چشم انداز

-

바위
bawi
+

‫صخره

-


bom
+

‫چشمه

-


neup
+

‫باتلاق

-

나무
namu
+

‫درخت

-

나무 줄기
namu julgi
+

‫تنه درخت

-

계곡
gyegog
+

‫درّه

-

보기
bogi
+

‫منظره

-

분사기
bunsagi
+

‫فوّاره

-

폭포
pogpo
+

‫آبشار

-

파도
pado
+

‫موج

-
둥근 모양
dung-geun moyang
‫قوس

-
헛간
heosgan
‫انبار

-

man
‫خلیج

-
해변
haebyeon
‫ساحل

-
거품
geopum
‫حباب

-
동굴
dong-gul
‫غار

-
농장
nongjang
‫مزرعه

-
화재
hwajae
‫آتش

-
발자국
baljagug
‫رد پا

-
지구본
jigubon
‫کره

-
수확
suhwag
‫محصول

-
건초 더미
geoncho deomi
‫عدل یونجه

-
호수
hosu
‫دریاچه

-

ip
‫برگ

-

san
‫کوه

-
대양
daeyang
‫اقیانوس

-
파노라마
panolama
‫چشم انداز

-
바위
bawi
‫صخره

-

bom
‫چشمه

-

neup
‫باتلاق

-
나무
namu
‫درخت

-
나무 줄기
namu julgi
‫تنه درخت

-
계곡
gyegog
‫درّه

-
보기
bogi
‫منظره

-
분사기
bunsagi
‫فوّاره

-
폭포
pogpo
‫آبشار

-
파도
pado
‫موج