‫انتزاعی     
Abstraktūs žodžiai

-

administracija

‫مدیریت بازرگانی

-

reklama

‫تبلیغات

-

rodyklė

‫فلش

-

uždraudimas

‫ممنوعیت

-

karjera

‫حرفه

-

centras

‫مرکز

-

pasirinkimas

‫انتخاب

-

bendradarbiavimas

‫همکاری

-

spalva

‫رنگ

-

kontaktas

‫تماس

-

pavojus

‫خطر

-

meilės pripažinimas

‫اعلام عشق

-

nuosmukis

‫کاهش

-

apibrėžimas

‫تعریف

-

skirtumas

‫تفاوت

-

sunkumas

‫سختی

-

kryptis

‫جهت

-

atradimas

‫کشف

-

netvarka

‫نامرتب

-

toluma

‫دور

-

atstumas

‫مسافت

-

įvairovė

‫تنوع

-

pastanga

‫تلاش

-

tyrinėjimas

‫اکتشاف

-

kritimas

‫سقوط

-

jėga

‫نیرو

-

kvapas

‫عطر

-

laisvė

‫آزادی

-

vaiduoklis

‫شبح

-

pusė

‫نیمه

-

aukštis

‫ارتفاع

-

pagalba

‫کمک

-

slėptuvė

‫مخفی گاه

-

tėvynė

‫میهن

-

švarumas

‫بهداشت

-

idėja

‫نظر

-

iliuzija

‫توهّم

-

vaizduotė

‫تخیّل

-

intelektas

‫هوش

-

kvietimas

‫دعوت

-

teisingumas

‫عدالت

-

šviesa

‫نور

-

žvilgsnis

‫نگاه

-

nuostolis

‫زیان

-

didinimas

‫بزرگ نمایی

-

klaida

‫اشتباه

-

tauta

‫ملّت

-

naujiena

‫تازگی

-

pasirinkimas

‫گزینه

-

kantrybė

‫صبر

-

planavimas

‫برنامه ریزی

-

problema

‫مشکل

-

apsauga

‫حفاظت

-

atspindys

‫بازتاب

-

respublika

‫جمهوری

-

rizika

‫خطر

-

sauga

‫ایمنی

-

paslaptis

‫راز

-

lytis

‫جنسیّت

-

šešėlis

‫سایه

-

dydis

‫اندازه

-

solidarumas

‫همبستگی

-

sėkmė

‫موفقیت

-

parama

‫پشتیبانی

-

tradicija

‫سنّت

-

svoris

‫وزن

-
administracija
‫مدیریت بازرگانی

-
reklama
‫تبلیغات

-
rodyklė
‫فلش

-
uždraudimas
‫ممنوعیت

-
karjera
‫حرفه

-
centras
‫مرکز

-
pasirinkimas
‫انتخاب

-
bendradarbiavimas
‫همکاری

-
spalva
‫رنگ

-
kontaktas
‫تماس

-
pavojus
‫خطر

-
meilės pripažinimas
‫اعلام عشق

-
nuosmukis
‫کاهش

-
apibrėžimas
‫تعریف

-
skirtumas
‫تفاوت

-
sunkumas
‫سختی

-
kryptis
‫جهت

-
atradimas
‫کشف

-
netvarka
‫نامرتب

-
toluma
‫دور

-
atstumas
‫مسافت

-
įvairovė
‫تنوع

-
pastanga
‫تلاش

-
tyrinėjimas
‫اکتشاف

-
kritimas
‫سقوط

-
jėga
‫نیرو

-
kvapas
‫عطر

-
laisvė
‫آزادی

-
vaiduoklis
‫شبح

-
pusė
‫نیمه

-
aukštis
‫ارتفاع

-
pagalba
‫کمک

-
slėptuvė
‫مخفی گاه

-
tėvynė
‫میهن

-
švarumas
‫بهداشت

-
idėja
‫نظر

-
iliuzija
‫توهّم

-
vaizduotė
‫تخیّل

-
intelektas
‫هوش

-
kvietimas
‫دعوت

-
teisingumas
‫عدالت

-
šviesa
‫نور

-
žvilgsnis
‫نگاه

-
nuostolis
‫زیان

-
didinimas
‫بزرگ نمایی

-
klaida
‫اشتباه

-
žmogžudystė
‫قتل

-
tauta
‫ملّت

-
naujiena
‫تازگی

-
pasirinkimas
‫گزینه

-
kantrybė
‫صبر

-
planavimas
‫برنامه ریزی

-
problema
‫مشکل

-
apsauga
‫حفاظت

-
atspindys
‫بازتاب

-
respublika
‫جمهوری

-
rizika
‫خطر

-
sauga
‫ایمنی

-
paslaptis
‫راز

-
lytis
‫جنسیّت

-
šešėlis
‫سایه

-
dydis
‫اندازه

-
solidarumas
‫همبستگی

-
sėkmė
‫موفقیت

-
parama
‫پشتیبانی

-
tradicija
‫سنّت

-
svoris
‫وزن