‫انتزاعی     
Pojęcia abstrakcyjne

-

administracja

‫مدیریت بازرگانی

-

reklama

‫تبلیغات

-

strzałka

‫فلش

-

zakaz

‫ممنوعیت

-

kariera

‫حرفه

-

środek

‫مرکز

-

wybór

‫انتخاب

-

współpraca

‫همکاری

-

kolor

‫رنگ

-

kontakt

‫تماس

-

wyznanie miłości

‫اعلام عشق

-

zniszczenie

‫کاهش

-

definicja

‫تعریف

-

różnica

‫تفاوت

-

trudność

‫سختی

-

kierunek

‫جهت

-

odkrycie

‫کشف

-

bezład

‫نامرتب

-

dal

‫دور

-

odległość

‫مسافت

-

wysiłek

‫تلاش

-

badanie

‫اکتشاف

-

upadek

‫سقوط

-

siła

‫نیرو

-

zapach

‫عطر

-

wolność

‫آزادی

-

duch

‫شبح

-

pół

‫نیمه

-

wysokość

‫ارتفاع

-

pomoc

‫کمک

-

kryjówka

‫مخفی گاه

-

ojczyzna

‫میهن

-

higiena

‫بهداشت

-

pomysł

‫نظر

-

iluzja

‫توهّم

-

wyobraźnia

‫تخیّل

-

zaproszenie

‫دعوت

-

sprawiedliwość

‫عدالت

-

światło

‫نور

-

spojrzenie

‫نگاه

-

strata

‫زیان

-

powiększenie

‫بزرگ نمایی

-

błąd

‫اشتباه

-

morderstwo

‫قتل

-

naród

‫ملّت

-

nowość

‫تازگی

-

opcja

‫گزینه

-

planowanie

‫برنامه ریزی

-

problem

‫مشکل

-

ochrona

‫حفاظت

-

odbicie

‫بازتاب

-

republika

‫جمهوری

-

ryzyko

‫خطر

-

bezpieczeństwo

‫ایمنی

-

tajemnica

‫راز

-

płeć

‫جنسیّت

-

cień

‫سایه

-

rozmiar

‫اندازه

-

solidarność

‫همبستگی

-

sukces

‫موفقیت

-

wsparcie

‫پشتیبانی

-

tradycja

‫سنّت

-

waga

‫وزن

-
administracja
‫مدیریت بازرگانی

-
reklama
‫تبلیغات

-
strzałka
‫فلش

-
zakaz
‫ممنوعیت

-
kariera
‫حرفه

-
środek
‫مرکز

-
wybór
‫انتخاب

-
współpraca
‫همکاری

-
kolor
‫رنگ

-
kontakt
‫تماس

-
niebezpieczeństwo
‫خطر

-
wyznanie miłości
‫اعلام عشق

-
zniszczenie
‫کاهش

-
definicja
‫تعریف

-
różnica
‫تفاوت

-
trudność
‫سختی

-
kierunek
‫جهت

-
odkrycie
‫کشف

-
bezład
‫نامرتب

-
dal
‫دور

-
odległość
‫مسافت

-
różnorodność
‫تنوع

-
wysiłek
‫تلاش

-
badanie
‫اکتشاف

-
upadek
‫سقوط

-
siła
‫نیرو

-
zapach
‫عطر

-
wolność
‫آزادی

-
duch
‫شبح

-
pół
‫نیمه

-
wysokość
‫ارتفاع

-
pomoc
‫کمک

-
kryjówka
‫مخفی گاه

-
ojczyzna
‫میهن

-
higiena
‫بهداشت

-
pomysł
‫نظر

-
iluzja
‫توهّم

-
wyobraźnia
‫تخیّل

-
inteligencja
‫هوش

-
zaproszenie
‫دعوت

-
sprawiedliwość
‫عدالت

-
światło
‫نور

-
spojrzenie
‫نگاه

-
strata
‫زیان

-
powiększenie
‫بزرگ نمایی

-
błąd
‫اشتباه

-
morderstwo
‫قتل

-
naród
‫ملّت

-
nowość
‫تازگی

-
opcja
‫گزینه

-
cierpliwość
‫صبر

-
planowanie
‫برنامه ریزی

-
problem
‫مشکل

-
ochrona
‫حفاظت

-
odbicie
‫بازتاب

-
republika
‫جمهوری

-
ryzyko
‫خطر

-
bezpieczeństwo
‫ایمنی

-
tajemnica
‫راز

-
płeć
‫جنسیّت

-
cień
‫سایه

-
rozmiar
‫اندازه

-
solidarność
‫همبستگی

-
sukces
‫موفقیت

-
wsparcie
‫پشتیبانی

-
tradycja
‫سنّت

-
waga
‫وزن