‫محیط     
Środowisko

-

rolnictwo +

‫کشاورزی

-

zanieczyszczenie powietrza +

‫آلودگی هوا

-

mrowisko +

‫مور تپّه

-

kanał +

‫کانال

-

wybrzeże +

‫ساحل

-

kontynent +

‫قارّه

-

strumień +

‫نهر

-

tama +

‫سد

-

pustynia +

‫بیابان

-

wydma +

‫تپه

-

pole +

‫دشت

-

las +

‫جنگل

-

lodowiec +

‫یخچال های طبیعی

-

wrzosowisko +

‫زمین کشاورزی

-

wyspa +

‫جزیره

-

dżungla +

‫جنگل

-

krajobraz +

‫چشم انداز

-

góry +

‫کوه ها

-

park krajobrazowy +

‫پارک طبیعت

-

szczyt +

‫قله

-

stos +

‫توده

-

marsz protestacyjny +

‫راه پیمایی اعتراضی

-

recykling +

‫بازیافت

-

morze +

‫دریا

-

dym +

‫دود

-

winnica +

‫تاکستان

-

wulkan +

‫آتشفشان

-

odpady +

‫زباله

-

poziom wody +

‫سطح آب

-
rolnictwo
‫کشاورزی

-
zanieczyszczenie powietrza
‫آلودگی هوا

-
mrowisko
‫مور تپّه

-
kanał
‫کانال

-
wybrzeże
‫ساحل

-
kontynent
‫قارّه

-
strumień
‫نهر

-
tama
‫سد

-
pustynia
‫بیابان

-
wydma
‫تپه

-
pole
‫دشت

-
las
‫جنگل

-
lodowiec
‫یخچال های طبیعی

-
wrzosowisko
‫زمین کشاورزی

-
wyspa
‫جزیره

-
dżungla
‫جنگل

-
krajobraz
‫چشم انداز

-
góry
‫کوه ها

-
park krajobrazowy
‫پارک طبیعت

-
szczyt
‫قله

-
stos
‫توده

-
marsz protestacyjny
‫راه پیمایی اعتراضی

-
recykling
‫بازیافت

-
morze
‫دریا

-
dym
‫دود

-
winnica
‫تاکستان

-
wulkan
‫آتشفشان

-
odpady
‫زباله

-
poziom wody
‫سطح آب