‫انتزاعی     
Termos abstratos

-

a administração

‫مدیریت بازرگانی

-

a publicidade

‫تبلیغات

-

a seta

‫فلش

-

a proibição

‫ممنوعیت

-

a carreira

‫حرفه

-

o centro

‫مرکز

-

a escolha

‫انتخاب

-

a colaboração

‫همکاری

-

a cor

‫رنگ

-

o contato

‫تماس

-

o perigo

‫خطر

-

a declaração de amor

‫اعلام عشق

-

o declínio

‫کاهش

-

a definição

‫تعریف

-

a diferença

‫تفاوت

-

a dificuldade

‫سختی

-

o distúrbio

‫نامرتب

-

a distância

‫مسافت

-

a diversidade

‫تنوع

-

o esforço

‫تلاش

-

a exploração

‫اکتشاف

-

a queda

‫سقوط

-

a força

‫نیرو

-

a liberdade

‫آزادی

-

o fantasma

‫شبح

-

a metade

‫نیمه

-

a altura

‫ارتفاع

-

a ajuda

‫کمک

-

o esconderijo

‫مخفی گاه

-

a pátria

‫میهن

-

a higiene

‫بهداشت

-

a ideia

‫نظر

-

a ilusão

‫توهّم

-

a imaginação

‫تخیّل

-

o convite

‫دعوت

-

a justiça

‫عدالت

-

a luz

‫نور

-

o olhar

‫نگاه

-

a perda

‫زیان

-

a ampliação

‫بزرگ نمایی

-

o erro

‫اشتباه

-

a nação

‫ملّت

-

a novidade

‫تازگی

-

a opção

‫گزینه

-

o planeamento

‫برنامه ریزی

-

o problema

‫مشکل

-

a proteção

‫حفاظت

-

a reflexão

‫بازتاب

-

a república

‫جمهوری

-

o risco

‫خطر

-

a segurança

‫ایمنی

-

o segredo

‫راز

-

o sexo

‫جنسیّت

-

a sombra

‫سایه

-

o tamanho

‫اندازه

-

a solidariedade

‫همبستگی

-

o sucesso

‫موفقیت

-

o apoio

‫پشتیبانی

-

a tradição

‫سنّت

-

o peso

‫وزن

-
a administração
‫مدیریت بازرگانی

-
a publicidade
‫تبلیغات

-
a seta
‫فلش

-
a proibição
‫ممنوعیت

-
a carreira
‫حرفه

-
o centro
‫مرکز

-
a escolha
‫انتخاب

-
a colaboração
‫همکاری

-
a cor
‫رنگ

-
o contato
‫تماس

-
o perigo
‫خطر

-
a declaração de amor
‫اعلام عشق

-
o declínio
‫کاهش

-
a definição
‫تعریف

-
a diferença
‫تفاوت

-
a dificuldade
‫سختی

-
a direção
‫جهت

-
a descoberta
‫کشف

-
o distúrbio
‫نامرتب

-
a distância
‫دور

-
a distância
‫مسافت

-
a diversidade
‫تنوع

-
o esforço
‫تلاش

-
a exploração
‫اکتشاف

-
a queda
‫سقوط

-
a força
‫نیرو

-
a fragrância
‫عطر

-
a liberdade
‫آزادی

-
o fantasma
‫شبح

-
a metade
‫نیمه

-
a altura
‫ارتفاع

-
a ajuda
‫کمک

-
o esconderijo
‫مخفی گاه

-
a pátria
‫میهن

-
a higiene
‫بهداشت

-
a ideia
‫نظر

-
a ilusão
‫توهّم

-
a imaginação
‫تخیّل

-
a inteligência
‫هوش

-
o convite
‫دعوت

-
a justiça
‫عدالت

-
a luz
‫نور

-
o olhar
‫نگاه

-
a perda
‫زیان

-
a ampliação
‫بزرگ نمایی

-
o erro
‫اشتباه

-
o assassinato
‫قتل

-
a nação
‫ملّت

-
a novidade
‫تازگی

-
a opção
‫گزینه

-
a paciência
‫صبر

-
o planeamento
‫برنامه ریزی

-
o problema
‫مشکل

-
a proteção
‫حفاظت

-
a reflexão
‫بازتاب

-
a república
‫جمهوری

-
o risco
‫خطر

-
a segurança
‫ایمنی

-
o segredo
‫راز

-
o sexo
‫جنسیّت

-
a sombra
‫سایه

-
o tamanho
‫اندازه

-
a solidariedade
‫همبستگی

-
o sucesso
‫موفقیت

-
o apoio
‫پشتیبانی

-
a tradição
‫سنّت

-
o peso
‫وزن