‫انتزاعی     
Termos abstratos

-

a administração +

‫مدیریت بازرگانی

-

a publicidade +

‫تبلیغات

-

a seta +

‫فلش

-

a proibição +

‫ممنوعیت

-

a carreira +

‫حرفه

-

o centro +

‫مرکز

-

a escolha +

‫انتخاب

-

a colaboração +

‫همکاری

-

a cor +

‫رنگ

-

o contato +

‫تماس

-

o perigo +

‫خطر

-

a declaração de amor +

‫اعلام عشق

-

o declínio +

‫کاهش

-

a definição +

‫تعریف

-

a diferença +

‫تفاوت

-

a dificuldade +

‫سختی

-

a direção +

‫جهت

-

a descoberta +

‫کشف

-

o distúrbio +

‫نامرتب

-

a distância +

‫دور

-

a distância +

‫مسافت

-

a diversidade +

‫تنوع

-

o esforço +

‫تلاش

-

a exploração +

‫اکتشاف

-

a queda +

‫سقوط

-

a força +

‫نیرو

-

a fragrância +

‫عطر

-

a liberdade +

‫آزادی

-

o fantasma +

‫شبح

-

a metade +

‫نیمه

-

a altura +

‫ارتفاع

-

a ajuda +

‫کمک

-

o esconderijo +

‫مخفی گاه

-

a pátria +

‫میهن

-

a higiene +

‫بهداشت

-

a ideia +

‫نظر

-

a ilusão +

‫توهّم

-

a imaginação +

‫تخیّل

-

a inteligência +

‫هوش

-

o convite +

‫دعوت

-

a justiça +

‫عدالت

-

a luz +

‫نور

-

o olhar +

‫نگاه

-

a perda +

‫زیان

-

a ampliação +

‫بزرگ نمایی

-

o erro +

‫اشتباه

-

o assassinato +

‫قتل

-

a nação +

‫ملّت

-

a novidade +

‫تازگی

-

a opção +

‫گزینه

-

a paciência +

‫صبر

-

o planeamento +

‫برنامه ریزی

-

o problema +

‫مشکل

-

a proteção +

‫حفاظت

-

a reflexão +

‫بازتاب

-

a república +

‫جمهوری

-

o risco +

‫خطر

-

a segurança +

‫ایمنی

-

o segredo +

‫راز

-

o sexo +

‫جنسیّت

-

a sombra +

‫سایه

-

o tamanho +

‫اندازه

-

a solidariedade +

‫همبستگی

-

o sucesso +

‫موفقیت

-

o apoio +

‫پشتیبانی

-

a tradição +

‫سنّت

-

o peso +

‫وزن

-
a administração
‫مدیریت بازرگانی

-
a publicidade
‫تبلیغات

-
a seta
‫فلش

-
a proibição
‫ممنوعیت

-
a carreira
‫حرفه

-
o centro
‫مرکز

-
a escolha
‫انتخاب

-
a colaboração
‫همکاری

-
a cor
‫رنگ

-
o contato
‫تماس

-
o perigo
‫خطر

-
a declaração de amor
‫اعلام عشق

-
o declínio
‫کاهش

-
a definição
‫تعریف

-
a diferença
‫تفاوت

-
a dificuldade
‫سختی

-
a direção
‫جهت

-
a descoberta
‫کشف

-
o distúrbio
‫نامرتب

-
a distância
‫دور

-
a distância
‫مسافت

-
a diversidade
‫تنوع

-
o esforço
‫تلاش

-
a exploração
‫اکتشاف

-
a queda
‫سقوط

-
a força
‫نیرو

-
a fragrância
‫عطر

-
a liberdade
‫آزادی

-
o fantasma
‫شبح

-
a metade
‫نیمه

-
a altura
‫ارتفاع

-
a ajuda
‫کمک

-
o esconderijo
‫مخفی گاه

-
a pátria
‫میهن

-
a higiene
‫بهداشت

-
a ideia
‫نظر

-
a ilusão
‫توهّم

-
a imaginação
‫تخیّل

-
a inteligência
‫هوش

-
o convite
‫دعوت

-
a justiça
‫عدالت

-
a luz
‫نور

-
o olhar
‫نگاه

-
a perda
‫زیان

-
a ampliação
‫بزرگ نمایی

-
o erro
‫اشتباه

-
o assassinato
‫قتل

-
a nação
‫ملّت

-
a novidade
‫تازگی

-
a opção
‫گزینه

-
a paciência
‫صبر

-
o planeamento
‫برنامه ریزی

-
o problema
‫مشکل

-
a proteção
‫حفاظت

-
a reflexão
‫بازتاب

-
a república
‫جمهوری

-
o risco
‫خطر

-
a segurança
‫ایمنی

-
o segredo
‫راز

-
o sexo
‫جنسیّت

-
a sombra
‫سایه

-
o tamanho
‫اندازه

-
a solidariedade
‫همبستگی

-
o sucesso
‫موفقیت

-
o apoio
‫پشتیبانی

-
a tradição
‫سنّت

-
o peso
‫وزن