‫طبیعت     
Natură

-

arc +

‫قوس

-

hambar +

‫انبار

-

golf +

‫خلیج

-

plajă +

‫ساحل

-

balonaș +

‫حباب

-

peşteră +

‫غار

-

fermă +

‫مزرعه

-

incendiu +

‫آتش

-

amprenta +

‫رد پا

-

lume +

‫کره

-

recolta +

‫محصول

-

baloturi de fân +

‫عدل یونجه

-

lac +

‫دریاچه

-

frunză +

‫برگ

-

munte +

‫کوه

-

ocean +

‫اقیانوس

-

panoramă +

‫چشم انداز

-

piatră +

‫صخره

-

primăvară +

‫چشمه

-

mlaştină +

‫باتلاق

-

copac +

‫درخت

-

trunchi de copac +

‫تنه درخت

-

vale +

‫درّه

-

priveliște +

‫منظره

-

jet de apă +

‫فوّاره

-

cascada +

‫آبشار

-

val +

‫موج

-
arc
‫قوس

-
hambar
‫انبار

-
golf
‫خلیج

-
plajă
‫ساحل

-
balonaș
‫حباب

-
peşteră
‫غار

-
fermă
‫مزرعه

-
incendiu
‫آتش

-
amprenta
‫رد پا

-
lume
‫کره

-
recolta
‫محصول

-
baloturi de fân
‫عدل یونجه

-
lac
‫دریاچه

-
frunză
‫برگ

-
munte
‫کوه

-
ocean
‫اقیانوس

-
panoramă
‫چشم انداز

-
piatră
‫صخره

-
primăvară
‫چشمه

-
mlaştină
‫باتلاق

-
copac
‫درخت

-
trunchi de copac
‫تنه درخت

-
vale
‫درّه

-
priveliște
‫منظره

-
jet de apă
‫فوّاره

-
cascada
‫آبشار

-
val
‫موج