‫انتزاعی     
Termeni abstracţi

-

administrare +

‫مدیریت بازرگانی

-

publicitate +

‫تبلیغات

-

săgeata +

‫فلش

-

interdicție +

‫ممنوعیت

-

cariera +

‫حرفه

-

centru +

‫مرکز

-

alegere +

‫انتخاب

-

colaborare +

‫همکاری

-

culoarea +

‫رنگ

-

contact +

‫تماس

-

pericol +

‫خطر

-

declaraţie de dragoste +

‫اعلام عشق

-

declin +

‫کاهش

-

definiție +

‫تعریف

-

diferenţă +

‫تفاوت

-

dificultatea +

‫سختی

-

direcţie +

‫جهت

-

descoperirea +

‫کشف

-

tulburare +

‫نامرتب

-

distanță +

‫دور

-

distanță +

‫مسافت

-

diversitatea +

‫تنوع

-

efort +

‫تلاش

-

explorare +

‫اکتشاف

-

toamna +

‫سقوط

-

forţa +

‫نیرو

-

parfumul +

‫عطر

-

libertate +

‫آزادی

-

fantoma +

‫شبح

-

jumătate +

‫نیمه

-

înălţimea +

‫ارتفاع

-

ajutor +

‫کمک

-

ascunzătoare +

‫مخفی گاه

-

patrie +

‫میهن

-

igiena +

‫بهداشت

-

ideea +

‫نظر

-

iluzia +

‫توهّم

-

imaginaţia +

‫تخیّل

-

inteligența +

‫هوش

-

invitaţia +

‫دعوت

-

justiţia +

‫عدالت

-

lumina +

‫نور

-

aspect +

‫نگاه

-

pierdere +

‫زیان

-

mărire +

‫بزرگ نمایی

-

greșeală +

‫اشتباه

-

crima +

‫قتل

-

națiune +

‫ملّت

-

noutate +

‫تازگی

-

opţiune +

‫گزینه

-

răbdare +

‫صبر

-

planificare +

‫برنامه ریزی

-

problemă +

‫مشکل

-

protecţie +

‫حفاظت

-

reflecţie +

‫بازتاب

-

republică +

‫جمهوری

-

risc +

‫خطر

-

siguranţă +

‫ایمنی

-

secret +

‫راز

-

sex +

‫جنسیّت

-

umbra +

‫سایه

-

dimensiunea +

‫اندازه

-

solidaritatea +

‫همبستگی

-

succes +

‫موفقیت

-

sprijinul +

‫پشتیبانی

-

tradiţia +

‫سنّت

-

greutatea +

‫وزن

-
administrare
‫مدیریت بازرگانی

-
publicitate
‫تبلیغات

-
săgeata
‫فلش

-
interdicție
‫ممنوعیت

-
cariera
‫حرفه

-
centru
‫مرکز

-
alegere
‫انتخاب

-
colaborare
‫همکاری

-
culoarea
‫رنگ

-
contact
‫تماس

-
pericol
‫خطر

-
declaraţie de dragoste
‫اعلام عشق

-
declin
‫کاهش

-
definiție
‫تعریف

-
diferenţă
‫تفاوت

-
dificultatea
‫سختی

-
direcţie
‫جهت

-
descoperirea
‫کشف

-
tulburare
‫نامرتب

-
distanță
‫دور

-
distanță
‫مسافت

-
diversitatea
‫تنوع

-
efort
‫تلاش

-
explorare
‫اکتشاف

-
toamna
‫سقوط

-
forţa
‫نیرو

-
parfumul
‫عطر

-
libertate
‫آزادی

-
fantoma
‫شبح

-
jumătate
‫نیمه

-
înălţimea
‫ارتفاع

-
ajutor
‫کمک

-
ascunzătoare
‫مخفی گاه

-
patrie
‫میهن

-
igiena
‫بهداشت

-
ideea
‫نظر

-
iluzia
‫توهّم

-
imaginaţia
‫تخیّل

-
inteligența
‫هوش

-
invitaţia
‫دعوت

-
justiţia
‫عدالت

-
lumina
‫نور

-
aspect
‫نگاه

-
pierdere
‫زیان

-
mărire
‫بزرگ نمایی

-
greșeală
‫اشتباه

-
crima
‫قتل

-
națiune
‫ملّت

-
noutate
‫تازگی

-
opţiune
‫گزینه

-
răbdare
‫صبر

-
planificare
‫برنامه ریزی

-
problemă
‫مشکل

-
protecţie
‫حفاظت

-
reflecţie
‫بازتاب

-
republică
‫جمهوری

-
risc
‫خطر

-
siguranţă
‫ایمنی

-
secret
‫راز

-
sex
‫جنسیّت

-
umbra
‫سایه

-
dimensiunea
‫اندازه

-
solidaritatea
‫همبستگی

-
succes
‫موفقیت

-
sprijinul
‫پشتیبانی

-
tradiţia
‫سنّت

-
greutatea
‫وزن