‫انتزاعی     
Termeni abstracţi

-

administrare

‫مدیریت بازرگانی

-

publicitate

‫تبلیغات

-

săgeata

‫فلش

-

interdicție

‫ممنوعیت

-

cariera

‫حرفه

-

centru

‫مرکز

-

alegere

‫انتخاب

-

colaborare

‫همکاری

-

culoarea

‫رنگ

-

contact

‫تماس

-

pericol

‫خطر

-

declaraţie de dragoste

‫اعلام عشق

-

declin

‫کاهش

-

definiție

‫تعریف

-

diferenţă

‫تفاوت

-

dificultatea

‫سختی

-

direcţie

‫جهت

-

tulburare

‫نامرتب

-

distanță

‫دور

-

distanță

‫مسافت

-

diversitatea

‫تنوع

-

efort

‫تلاش

-

explorare

‫اکتشاف

-

toamna

‫سقوط

-

forţa

‫نیرو

-

parfumul

‫عطر

-

libertate

‫آزادی

-

fantoma

‫شبح

-

jumătate

‫نیمه

-

înălţimea

‫ارتفاع

-

ajutor

‫کمک

-

ascunzătoare

‫مخفی گاه

-

patrie

‫میهن

-

igiena

‫بهداشت

-

ideea

‫نظر

-

iluzia

‫توهّم

-

imaginaţia

‫تخیّل

-

invitaţia

‫دعوت

-

justiţia

‫عدالت

-

lumina

‫نور

-

aspect

‫نگاه

-

pierdere

‫زیان

-

mărire

‫بزرگ نمایی

-

greșeală

‫اشتباه

-

crima

‫قتل

-

națiune

‫ملّت

-

noutate

‫تازگی

-

opţiune

‫گزینه

-

răbdare

‫صبر

-

planificare

‫برنامه ریزی

-

problemă

‫مشکل

-

protecţie

‫حفاظت

-

reflecţie

‫بازتاب

-

republică

‫جمهوری

-

risc

‫خطر

-

siguranţă

‫ایمنی

-

secret

‫راز

-

sex

‫جنسیّت

-

umbra

‫سایه

-

dimensiunea

‫اندازه

-

solidaritatea

‫همبستگی

-

succes

‫موفقیت

-

sprijinul

‫پشتیبانی

-

tradiţia

‫سنّت

-

greutatea

‫وزن

-
administrare
‫مدیریت بازرگانی

-
publicitate
‫تبلیغات

-
săgeata
‫فلش

-
interdicție
‫ممنوعیت

-
cariera
‫حرفه

-
centru
‫مرکز

-
alegere
‫انتخاب

-
colaborare
‫همکاری

-
culoarea
‫رنگ

-
contact
‫تماس

-
pericol
‫خطر

-
declaraţie de dragoste
‫اعلام عشق

-
declin
‫کاهش

-
definiție
‫تعریف

-
diferenţă
‫تفاوت

-
dificultatea
‫سختی

-
direcţie
‫جهت

-
descoperirea
‫کشف

-
tulburare
‫نامرتب

-
distanță
‫دور

-
distanță
‫مسافت

-
diversitatea
‫تنوع

-
efort
‫تلاش

-
explorare
‫اکتشاف

-
toamna
‫سقوط

-
forţa
‫نیرو

-
parfumul
‫عطر

-
libertate
‫آزادی

-
fantoma
‫شبح

-
jumătate
‫نیمه

-
înălţimea
‫ارتفاع

-
ajutor
‫کمک

-
ascunzătoare
‫مخفی گاه

-
patrie
‫میهن

-
igiena
‫بهداشت

-
ideea
‫نظر

-
iluzia
‫توهّم

-
imaginaţia
‫تخیّل

-
inteligența
‫هوش

-
invitaţia
‫دعوت

-
justiţia
‫عدالت

-
lumina
‫نور

-
aspect
‫نگاه

-
pierdere
‫زیان

-
mărire
‫بزرگ نمایی

-
greșeală
‫اشتباه

-
crima
‫قتل

-
națiune
‫ملّت

-
noutate
‫تازگی

-
opţiune
‫گزینه

-
răbdare
‫صبر

-
planificare
‫برنامه ریزی

-
problemă
‫مشکل

-
protecţie
‫حفاظت

-
reflecţie
‫بازتاب

-
republică
‫جمهوری

-
risc
‫خطر

-
siguranţă
‫ایمنی

-
secret
‫راز

-
sex
‫جنسیّت

-
umbra
‫سایه

-
dimensiunea
‫اندازه

-
solidaritatea
‫همبستگی

-
succes
‫موفقیت

-
sprijinul
‫پشتیبانی

-
tradiţia
‫سنّت

-
greutatea
‫وزن