‫طبیعت     
Príroda

-

oblúk +

‫قوس

-

maštaľ +

‫انبار

-

zátoka +

‫خلیج

-

pláž +

‫ساحل

-

bublina +

‫حباب

-

jaskyňa +

‫غار

-

farma +

‫مزرعه

-

oheň +

‫آتش

-

stopa +

‫رد پا

-

zemeguľa +

‫کره

-

úroda +

‫محصول

-

bal sena +

‫عدل یونجه

-

jazero +

‫دریاچه

-

list +

‫برگ

-

hora +

‫کوه

-

oceán +

‫اقیانوس

-

panoráma +

‫چشم انداز

-

skala +

‫صخره

-

prameň +

‫چشمه

-

močiar +

‫باتلاق

-

strom +

‫درخت

-

kmeň stromu +

‫تنه درخت

-

údolie +

‫درّه

-

výhľad +

‫منظره

-

vodný prúd +

‫فوّاره

-

vodopád +

‫آبشار

-

vlna +

‫موج

-
oblúk
‫قوس

-
maštaľ
‫انبار

-
zátoka
‫خلیج

-
pláž
‫ساحل

-
bublina
‫حباب

-
jaskyňa
‫غار

-
farma
‫مزرعه

-
oheň
‫آتش

-
stopa
‫رد پا

-
zemeguľa
‫کره

-
úroda
‫محصول

-
bal sena
‫عدل یونجه

-
jazero
‫دریاچه

-
list
‫برگ

-
hora
‫کوه

-
oceán
‫اقیانوس

-
panoráma
‫چشم انداز

-
skala
‫صخره

-
prameň
‫چشمه

-
močiar
‫باتلاق

-
strom
‫درخت

-
kmeň stromu
‫تنه درخت

-
údolie
‫درّه

-
výhľad
‫منظره

-
vodný prúd
‫فوّاره

-
vodopád
‫آبشار

-
vlna
‫موج