‫طبیعت     
Natur

-

båge +

‫قوس

-

lada +

‫انبار

-

vik +

‫خلیج

-

strand +

‫ساحل

-

bubbla +

‫حباب

-

grotta +

‫غار

-

bondgård +

‫مزرعه

-

eld +

‫آتش

-

fotavtryck +

‫رد پا

-

jordklot +

‫کره

-

skörd +

‫محصول

-

höbalar +

‫عدل یونجه

-

sjö +

‫دریاچه

-

blad +

‫برگ

-

berg +

‫کوه

-

hav +

‫اقیانوس

-

panorama +

‫چشم انداز

-

klippa +

‫صخره

-

källa +

‫چشمه

-

mosse +

‫باتلاق

-

träd +

‫درخت

-

trädstam +

‫تنه درخت

-

dal +

‫درّه

-

utsikt +

‫منظره

-

vattenstråle +

‫فوّاره

-

vattenfall +

‫آبشار

-

våg +

‫موج

-
båge
‫قوس

-
lada
‫انبار

-
vik
‫خلیج

-
strand
‫ساحل

-
bubbla
‫حباب

-
grotta
‫غار

-
bondgård
‫مزرعه

-
eld
‫آتش

-
fotavtryck
‫رد پا

-
jordklot
‫کره

-
skörd
‫محصول

-
höbalar
‫عدل یونجه

-
sjö
‫دریاچه

-
blad
‫برگ

-
berg
‫کوه

-
hav
‫اقیانوس

-
panorama
‫چشم انداز

-
klippa
‫صخره

-
källa
‫چشمه

-
mosse
‫باتلاق

-
träd
‫درخت

-
trädstam
‫تنه درخت

-
dal
‫درّه

-
utsikt
‫منظره

-
vattenstråle
‫فوّاره

-
vattenfall
‫آبشار

-
våg
‫موج