Architecture     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

l'architecture

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

l'arène

-

โรงนา
rong-na
+

la grange

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

le baroque

-

อิฐ
ìt′
+

la pierre de construction

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

la maison de briques

-

สะพาน
sà′-pan
+

le pont

-

อาคาร
a-kan
+

le bâtiment

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

le château

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

la cathédrale

-

เสา
sǎo′
+

la colonne

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

le chantier

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

la coupole

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

la façade

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

le stade de football

-

ป้อม
bhâwm
+

le fort

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

le pignon

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

la porte de la ville

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

la maison à colombages

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

le phare

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

le monument

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

la mosquée

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

l'immeuble de bureaux

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

le toit

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

la ruine

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

l'échafaudage

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

le gratte-ciel

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

le pont suspendu

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

la céramique

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
l'architecture

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
l'arène

-
โรงนา
rong-na
la grange

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
le baroque

-
อิฐ
ìt′
la pierre de construction

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
la maison de briques

-
สะพาน
sà′-pan
le pont

-
อาคาร
a-kan
le bâtiment

-
ปราสาท
bhra-sàt
le château

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
la cathédrale

-
เสา
sǎo′
la colonne

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
le chantier

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
la coupole

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
la façade

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
le stade de football

-
ป้อม
bhâwm
le fort

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
le pignon

-
ประตู
bhrà′-dhoo
la porte de la ville

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
la maison à colombages

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
le phare

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
le monument

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
la mosquée

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
l'obélisque

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
l'immeuble de bureaux

-
หลังคา
lǎng′-ka
le toit

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
la ruine

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
l'échafaudage

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
le gratte-ciel

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
le pont suspendu

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
la céramique