मौसम     
สภาพอากาศ

-

เมฆ
mâyk

बादल

-

หมอก
màwk

कोहरा

-

รุ้ง
róong′

इंद्रधनुष

-

ดาว
dao

सितारा

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t

सुरज की किरण

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
बैरोमीटर

-
เมฆ
mâyk
बादल

-
ความเย็น
kwam-yen′
ठंड

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
वर्धमान

-
ความมืด
kwam-mêut
अंधेरा

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
सूखा

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
पृथ्वी

-
หมอก
màwk
कोहरा

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
पाला

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
शीशे का आवरण

-
ความร้อน
kwam-ráwn
गर्मी

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
तूफान

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
हिमलंब

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
बिजली

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
उल्का

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
चाँद

-
รุ้ง
róong′
इंद्रधनुष

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
बूँद

-
หิมะ
hì′-má′
बर्फ

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
हिमकण

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
बर्फ का गुड्डा

-
ดาว
dao
सितारा

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
तूफान

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
उफान

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
सूरज

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
सुरज की किरण

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
सूर्यास्त

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
थर्मामीटर

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
आंधी-तूफान

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
सांझ

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
मौसम

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
गीला मौसम

-
ลม
lom′
हवा