Időjárás     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barométer

-
เมฆ
mâyk
felhő

-
ความเย็น
kwam-yen′
hideg

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
félhold

-
ความมืด
kwam-mêut
sötétség

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
szárazság

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
föld

-
หมอก
màwk
köd

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
fagy

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
tükörjég

-
ความร้อน
kwam-ráwn
hőség

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
hurrikán

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
jégcsap

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
villám

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
hullócsillag

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
hold

-
รุ้ง
róong′
szivárvány

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
esőcsepp

-
หิมะ
hì′-má′


-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
hópehely

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
hóember

-
ดาว
dao
csillag

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
vihar

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
áradat

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
nap

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
napsugár

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
naplemente

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
hőmérő

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
zivatar

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
szürkület

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
időjárás

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
nedves körülmények

-
ลม
lom′
szél