Bahan     
材料

-
真鍮
shinchū
kuningan

-
セメント
semento
semen

-
瀬戸物
setomono
keramik

-
ナプキン
napukin
taplak

-

nuno
kain

-
綿
wata
katun

-
水晶
suishō
kristal

-

tsuchi
kotoran

-
接着剤
setchaku-zai
lem

-

kawa
kulit

-
金属
kinzoku
logam

-

abura
minyak

-

kona
bubuk

-

shio
garam

-

suna
pasir

-
スクラップ
sukurappu
sampah

-

gin
perak

-

ishi
batu

-
わら
wara
jerami

-
木材
mokuzai
kayu

-
ウール
ūru
wol