Hal-hal abstrak     
ศัพท์นามธรรม

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
administrasi

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
iklan

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
panah

-
ห้าม
hâm
larangan

-
อาชีพ
a-chêep
karier

-
ศูนย์
sǒon
tengah

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
pilihan

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
kolaborasi

-
สี
sěe
warna

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
kontak

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
bahaya

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
pernyataan cinta

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
merosot

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
definisi

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
perbedaan

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
kesulitan

-
ทิศทาง
tít′-tang
arah

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
penemuan

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
semrawut

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
jarak jauh

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
jarak

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
keanekaragaman

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
usaha

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
eksplorasi

-
การล้ม
gan-lóm′
jatuh

-
กำลัง
gam′-lang′
tenaga

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
aroma

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
kebebasan

-
ผี
pěe
hantu

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
setengah

-
ความสูง
kwam-sǒong
ketinggian

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
bantuan

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
tempat bersembunyi

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
tanah air

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
kebersihan

-
ความคิด
kwam-kít′
ide

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
ilusi

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
imajinasi

-
ปัญญา
bhan′-ya
kecerdasan

-
การเชิญ
gan-cher̶n
undangan

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
keadilan

-
แสง
sæ̌ng
cahaya

-
การมอง
gan-mawng
penampilan

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
kerugian

-
การขยาย
ga-rók′-yai
pembesaran

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
kesalahan

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
pembunuhan

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
bangsa

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
hal baru

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
pilihan

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
kesabaran

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
perencanaan

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
masalah

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
perlindungan

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
pantulan

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
republik

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
risiko

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
keselamatan

-
ความลับ
kwam-láp′
rahasia

-
เพศ
pâyt
seks

-
เงา
ngao′
bayangan

-
ขนาด
kà′-nàt
ukuran

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
solidaritas

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
keberhasilan

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
dukungan

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
tradisi

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
berat