Cuaca     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometer

-
เมฆ
mâyk
awan

-
ความเย็น
kwam-yen′
dingin

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
bulan sabit

-
ความมืด
kwam-mêut
kegelapan

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
kekeringan

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
bumi

-
หมอก
màwk
kabut

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
embun beku

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
lapisan es

-
ความร้อน
kwam-ráwn
panas

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
angin taufan

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
tetesan es beku

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
petir

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
bulan

-
รุ้ง
róong′
pelangi

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
tetes air hujan

-
หิมะ
hì′-má′
salju

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
serpihan salju

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
manusia salju

-
ดาว
dao
bintang

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
badai

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
gelombang badai

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
matahari

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
sinar matahari

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
matahari terbenam

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometer

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
hujan badai

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
senja

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
cuaca

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
kondisi basah

-
ลม
lom′
angin