Città     
เมือง

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
l'aeroporto

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
il condominio

-
ม้านั่ง
má-nâng′
la panchina

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
la metropoli

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
la pista ciclabile

-
ท่าเรือ
tâ-reua
la marina

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
la capitale

-
ระฆัง
rá′-kang′
il carillon

-
สุสาน
sòo′-sǎn
il cimitero

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
il cinema

-
เมือง
meuang
la città

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
la mappa della città

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
il crimine

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
la dimostrazione

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
la fiera

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
i vigili del fuoco

-
น้ำพุ
nám-póo′
la fontana

-
ขยะ
kà′-yà′
la spazzatura

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
il porto

-
โรงแรม
rong-ræm
l'hotel

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
l'idrante

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
il punto di riferimento

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
la cassetta delle lettere

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
il quartiere

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
l'insegna al neon

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
la discoteca

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
il centro storico

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
l'opera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
il parco

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
la panchina del parco

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
il parcheggio

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
la cabina telefonica

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
il codice postale (CAP)

-
คุก
kóok′
il carcere

-
ผับ
pàp′
il pub

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
i luoghi

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
l'orizzonte

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
il lampione

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
l'ufficio del turismo

-
หอคอย
hǎw-kawy
la torre

-
อุโมงค์
òo′-mong
il tunnel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
il veicolo

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
il villaggio

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
la torre dell'acqua