Città     
城市

-

机场
jīchǎng
+

l'aeroporto

-

公寓大楼
gōngyù dàlóu
+

il condominio

-

长椅
cháng yǐ
+

la panchina

-

大城市
dà chéngshì
+

la metropoli

-

自行车道
zìxíngchē dào
+

la pista ciclabile

-

船港
chuán gǎng
+

la marina

-

首都
shǒudū
+

la capitale

-

钟琴
zhōng qín
+

il carillon

-

墓地
mùdì
+

il cimitero

-

电影院
diànyǐngyuàn
+

il cinema

-

城市
chéngshì
+

la città

-

城市地图
chéngshì dìtú
+

la mappa della città

-

犯罪
fànzuì
+

il crimine

-

游行
yóuxíng
+

la dimostrazione

-

博览会
bólǎnhuì
+

la fiera

-

消防队
xiāofáng duì
+

i vigili del fuoco

-

喷泉
pēnquán
+

la fontana

-

垃圾
lè sè
+

la spazzatura

-

港口
gǎngkǒu
+

il porto

-

酒店
jiǔdiàn
+

l'hotel

-

消防栓
xiāofáng shuān
+

l'idrante

-

标志
biāozhì
+

il punto di riferimento

-

邮箱
yóuxiāng
+

la cassetta delle lettere

-

邻里
línlǐ
+

il quartiere

-

霓虹灯
níhóngdēng
+

l'insegna al neon

-

夜总会
yèzǒnghuì
+

la discoteca

-

老城区
lǎo chéngqū
+

il centro storico

-

歌剧
gējù
+

l'opera

-

公园
gōngyuán
+

il parco

-

公园长凳
gōng yuán cháng dèng
+

la panchina del parco

-

停车场
tíngchē chǎng
+

il parcheggio

-

电话亭
diànhuàtíng
+

la cabina telefonica

-

邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
+

il codice postale (CAP)

-

监狱
jiānyù
+

il carcere

-

酒馆
jiǔguǎn
+

il pub

-

景点
jǐngdiǎn
+

i luoghi

-

地平线
dìpíngxiàn
+

l'orizzonte

-

路灯
lùdēng
+

il lampione

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
+

l'ufficio del turismo

-


+

la torre

-

隧道
suìdào
+

il tunnel

-

车辆
chēliàng
+

il veicolo

-


cūn
+

il villaggio

-

水塔
shuǐtǎ
+

la torre dell'acqua

-
机场
jīchǎng
l'aeroporto

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
il condominio

-
长椅
cháng yǐ
la panchina

-
大城市
dà chéngshì
la metropoli

-
自行车道
zìxíngchē dào
la pista ciclabile

-
船港
chuán gǎng
la marina

-
首都
shǒudū
la capitale

-
钟琴
zhōng qín
il carillon

-
墓地
mùdì
il cimitero

-
电影院
diànyǐngyuàn
il cinema

-
城市
chéngshì
la città

-
城市地图
chéngshì dìtú
la mappa della città

-
犯罪
fànzuì
il crimine

-
游行
yóuxíng
la dimostrazione

-
博览会
bólǎnhuì
la fiera

-
消防队
xiāofáng duì
i vigili del fuoco

-
喷泉
pēnquán
la fontana

-
垃圾
lè sè
la spazzatura

-
港口
gǎngkǒu
il porto

-
酒店
jiǔdiàn
l'hotel

-
消防栓
xiāofáng shuān
l'idrante

-
标志
biāozhì
il punto di riferimento

-
邮箱
yóuxiāng
la cassetta delle lettere

-
邻里
línlǐ
il quartiere

-
霓虹灯
níhóngdēng
l'insegna al neon

-
夜总会
yèzǒnghuì
la discoteca

-
老城区
lǎo chéngqū
il centro storico

-
歌剧
gējù
l'opera

-
公园
gōngyuán
il parco

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
la panchina del parco

-
停车场
tíngchē chǎng
il parcheggio

-
电话亭
diànhuàtíng
la cabina telefonica

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
il codice postale (CAP)

-
监狱
jiānyù
il carcere

-
酒馆
jiǔguǎn
il pub

-
景点
jǐngdiǎn
i luoghi

-
地平线
dìpíngxiàn
l'orizzonte

-
路灯
lùdēng
il lampione

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
l'ufficio del turismo

-


la torre

-
隧道
suìdào
il tunnel

-
车辆
chēliàng
il veicolo

-

cūn
il villaggio

-
水塔
shuǐtǎ
la torre dell'acqua