Città     
城市

-

墓地
mùdì

il cimitero

-

游行
yóuxíng

la dimostrazione

-

消防队
xiāofáng duì

i vigili del fuoco

-

垃圾
lè sè

la spazzatura

-

标志
biāozhì

il punto di riferimento

-

邮箱
yóuxiāng

la cassetta delle lettere

-

邻里
línlǐ

il quartiere

-

霓虹灯
níhóngdēng

l'insegna al neon

-

电话亭
diànhuàtíng

la cabina telefonica

-


la torre

-


cūn

il villaggio

-

水塔
shuǐtǎ

la torre dell'acqua

-
机场
jīchǎng
l'aeroporto

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
il condominio

-
长椅
cháng yǐ
la panchina

-
大城市
dà chéngshì
la metropoli

-
自行车道
zìxíngchē dào
la pista ciclabile

-
船港
chuán gǎng
la marina

-
首都
shǒudū
la capitale

-
钟琴
zhōng qín
il carillon

-
墓地
mùdì
il cimitero

-
电影院
diànyǐngyuàn
il cinema

-
城市
chéngshì
la città

-
城市地图
chéngshì dìtú
la mappa della città

-
犯罪
fànzuì
il crimine

-
游行
yóuxíng
la dimostrazione

-
博览会
bólǎnhuì
la fiera

-
消防队
xiāofáng duì
i vigili del fuoco

-
喷泉
pēnquán
la fontana

-
垃圾
lè sè
la spazzatura

-
港口
gǎngkǒu
il porto

-
酒店
jiǔdiàn
l'hotel

-
消防栓
xiāofáng shuān
l'idrante

-
标志
biāozhì
il punto di riferimento

-
邮箱
yóuxiāng
la cassetta delle lettere

-
邻里
línlǐ
il quartiere

-
霓虹灯
níhóngdēng
l'insegna al neon

-
夜总会
yèzǒnghuì
la discoteca

-
老城区
lǎo chéngqū
il centro storico

-
歌剧
gējù
l'opera

-
公园
gōngyuán
il parco

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
la panchina del parco

-
停车场
tíngchē chǎng
il parcheggio

-
电话亭
diànhuàtíng
la cabina telefonica

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
il codice postale (CAP)

-
监狱
jiānyù
il carcere

-
酒馆
jiǔguǎn
il pub

-
景点
jǐngdiǎn
i luoghi

-
地平线
dìpíngxiàn
l'orizzonte

-
路灯
lùdēng
il lampione

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
l'ufficio del turismo

-


la torre

-
隧道
suìdào
il tunnel

-
车辆
chēliàng
il veicolo

-

cūn
il villaggio

-
水塔
shuǐtǎ
la torre dell'acqua