ಪ್ರಕೃತಿ     
Natuur

-

boog +

ಕಮಾನು

-

stal +

ಕಣಜ

-

baai +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

strand +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

borrel +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

grot +

ಗುಹೆ

-

plaas +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

vuur +

ಬೆಂಕಿ

-

voetspoor +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

wêreld +

ಭೂಮಂಡಲ

-

oes +

ಕೊಯ್ಲು

-

hooibale +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

meer +

ಕೆರೆ

-

blaar +

ಎಲೆ

-

berg +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

oseaan +

ಸಾಗರ

-

uitsig +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

rots +

ಬಂಡೆ

-

fontein +

ಚಿಲುಮೆ

-

moeras +

ಜೌಗು

-

boom +

ಮರ

-

boomstam +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

vallei +

ಕಣಿವೆ

-

uitsig +

ನೋಟ

-

waterstroom +

ಜಲಧಾರೆ

-

waterval +

ಜಲಪಾತ

-

golf +

ಅಲೆ

-
boog
ಕಮಾನು

-
stal
ಕಣಜ

-
baai
ಕೊಲ್ಲಿ

-
strand
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
borrel
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
grot
ಗುಹೆ

-
plaas
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
vuur
ಬೆಂಕಿ

-
voetspoor
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
wêreld
ಭೂಮಂಡಲ

-
oes
ಕೊಯ್ಲು

-
hooibale
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
meer
ಕೆರೆ

-
blaar
ಎಲೆ

-
berg
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
oseaan
ಸಾಗರ

-
uitsig
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
rots
ಬಂಡೆ

-
fontein
ಚಿಲುಮೆ

-
moeras
ಜೌಗು

-
boom
ಮರ

-
boomstam
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
vallei
ಕಣಿವೆ

-
uitsig
ನೋಟ

-
waterstroom
ಜಲಧಾರೆ

-
waterval
ಜಲಪಾತ

-
golf
ಅಲೆ