ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiale

-

geelkoper

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

sement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramiek

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

doek

ಅರಿವೆ

-

materiaal

ಬಟ್ಟೆ

-

katoen

ಹತ್ತಿ

-

kristal

ಹರಳು

-

vuillis

ಕೊಳೆ

-

gom / lym

ಗೋಂದು

-

leer

ಚರ್ಮ

-

metaal

ಲೋಹ

-

olie

ಎಣ್ಣೆ

-

poeier

ಹುಡಿ

-

sout

ಉಪ್ಪು

-

sand

ಮರಳು

-

oorskietstukkies

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

silwer

ಬೆಳ್ಳಿ

-

klip

ಕಲ್ಲು

-

strooi

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

hout

ಮರ

-

wol

ಉಣ್ಣೆ

-
geelkoper
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
sement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramiek
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
doek
ಅರಿವೆ

-
materiaal
ಬಟ್ಟೆ

-
katoen
ಹತ್ತಿ

-
kristal
ಹರಳು

-
vuillis
ಕೊಳೆ

-
gom / lym
ಗೋಂದು

-
leer
ಚರ್ಮ

-
metaal
ಲೋಹ

-
olie
ಎಣ್ಣೆ

-
poeier
ಹುಡಿ

-
sout
ಉಪ್ಪು

-
sand
ಮರಳು

-
oorskietstukkies
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
silwer
ಬೆಳ್ಳಿ

-
klip
ಕಲ್ಲು

-
strooi
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
hout
ಮರ

-
wol
ಉಣ್ಣೆ