ಖರೀದಿ     
Inkopies

-

bakkery +

ಬೇಕರಿ

-

strepieskode +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

boekwinkel +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kafee +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

algemene handelaar +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

droogskoonmaker +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

blommewinkel +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

geskenk +

ಉಡುಗೊರೆ

-

mark +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

marksaal +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

koerantstaander +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

apteek +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

poskantoor +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

pottebakkery +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

uitverkoping +

ಮಾರಾಟ

-

winkel +

ಅಂಗಡಿ

-

inkopies +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

inkopiesak +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

inkopie mandjie +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

inkopiewaentjie +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

inkopie-toer +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
bakkery
ಬೇಕರಿ

-
strepieskode
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
boekwinkel
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kafee
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
algemene handelaar
ಔಷಧಾಗಾರ

-
droogskoonmaker
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
blommewinkel
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
geskenk
ಉಡುಗೊರೆ

-
mark
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
marksaal
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
koerantstaander
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
apteek
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
poskantoor
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
pottebakkery
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
uitverkoping
ಮಾರಾಟ

-
winkel
ಅಂಗಡಿ

-
inkopies
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
inkopiesak
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
inkopie mandjie
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
inkopiewaentjie
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
inkopie-toer
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ