ಸಂಗೀತ     
Musiek

-

trekklavier +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalaika +

ಬಲಲೈಕಾ

-

orkes +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

banjo +

ಬಾಂಜೊ

-

klarinet +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

konsert +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

trom +

ಮದ್ದಲೆ

-

tromme +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

fluit +

ಕೊಳಲು

-

vleuelklavier +

ಪಿಯಾನೊ

-

kitaar +

ಗಿಟಾರ್

-

saal +

ಸಭಾಂಗಣ

-

klawerbord +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

mondfluitjie +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

musiek +

ಸಂಗೀತ

-

musiekstaander +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

noot +

ಸ್ವರ

-

orrel +

ಆರ್ಗನ್

-

klavier +

ಪಿಯಾನೊ

-

saksofoon +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

sanger +

ಹಾಡುಗಾರ

-

tou +

ತಂತಿ

-

basuin +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trompetspeler +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

viool +

ಪಿಟೀಲು

-

vioolkas +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

xilofoon +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
trekklavier
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalaika
ಬಲಲೈಕಾ

-
orkes
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
banjo
ಬಾಂಜೊ

-
klarinet
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
konsert
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
trom
ಮದ್ದಲೆ

-
tromme
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
fluit
ಕೊಳಲು

-
vleuelklavier
ಪಿಯಾನೊ

-
kitaar
ಗಿಟಾರ್

-
saal
ಸಭಾಂಗಣ

-
klawerbord
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
mondfluitjie
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
musiek
ಸಂಗೀತ

-
musiekstaander
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
noot
ಸ್ವರ

-
orrel
ಆರ್ಗನ್

-
klavier
ಪಿಯಾನೊ

-
saksofoon
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
sanger
ಹಾಡುಗಾರ

-
tou
ತಂತಿ

-
basuin
ತುತ್ತೂರಿ

-
trompetspeler
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
viool
ಪಿಟೀಲು

-
vioolkas
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
xilofoon
ಸೈಲೋಫೋನ್