ಖರೀದಿ     
‫التسوق‬

-

‫المخبزة‬
elmakhbaza
+

ಬೇಕರಿ

-

‫شفره التعرف(الباركود)‬
shfrat ettaearrof(elbaarkod)
+

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

‫المكتبة‬
elmaktaba
+

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

‫المقهى‬
elmakhaa
+

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

‫الصيدلية‬
essaydaliya
+

ಔಷಧಾಗಾರ

-

‫التنظيف‬
ettandhiif
+

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

‫ محل لبيع الزهور‬
mahal libayea ezzohoor
+

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

‫الهدية‬
elhadiya
+

ಉಡುಗೊರೆ

-

‫السوق‬
essook
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

‫ قاعة السوق‬
kaaeat essook
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

‫كشك الجرائد‬
koshek ejjaraaed
+

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

‫ الصيدلية‬
essaydaliya
+

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

‫مكتب البريد‬
maktab elbariid
+

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

‫الفخار‬
elfakhkhaar
+

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

‫البيع‬
elbayea
+

ಮಾರಾಟ

-

‫المحل‬
elmahal
+

ಅಂಗಡಿ

-

‫التسوق‬
ettasawwok
+

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

‫ كيس التسوق‬
kiis ettasawwok
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

‫سلة التسوق‬
sallt ettasawwok
+

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

‫عربة التسوق‬
earabat ettasawwok
+

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

‫جولة التسوق‬
jawlat ettasawwok
+

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
‫المخبزة‬
elmakhbaza
ಬೇಕರಿ

-
‫شفره التعرف(الباركود)‬
shfrat ettaearrof(elbaarkod)
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
‫المكتبة‬
elmaktaba
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
‫المقهى‬
elmakhaa
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
‫الصيدلية‬
essaydaliya
ಔಷಧಾಗಾರ

-
‫التنظيف‬
ettandhiif
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
‫ محل لبيع الزهور‬
mahal libayea ezzohoor
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
‫الهدية‬
elhadiya
ಉಡುಗೊರೆ

-
‫السوق‬
essook
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
‫ قاعة السوق‬
kaaeat essook
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
‫كشك الجرائد‬
koshek ejjaraaed
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
‫ الصيدلية‬
essaydaliya
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
‫مكتب البريد‬
maktab elbariid
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
‫الفخار‬
elfakhkhaar
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
‫البيع‬
elbayea
ಮಾರಾಟ

-
‫المحل‬
elmahal
ಅಂಗಡಿ

-
‫التسوق‬
ettasawwok
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
‫ كيس التسوق‬
kiis ettasawwok
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
‫سلة التسوق‬
sallt ettasawwok
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
‫عربة التسوق‬
earabat ettasawwok
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
‫جولة التسوق‬
jawlat ettasawwok
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ