ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Абстрактныя тэрміны

-

адміністрацыя
administracyja
+

ಆಡಳಿತ

-

рэклама
reklama
+

ಜಾಹೀರಾತು

-

стрэлка
strelka
+

ಬಾಣ

-

забарона
zabarona
+

ನಿಷೇಧ

-

кар'ера
karjera
+

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

цэнтр
centr
+

ಕೇಂದ್ರ

-

выбар
vybar
+

ಆಯ್ಕೆ

-

супрацоўніцтва
supracoŭnictva
+

ಸಹಯೋಗ

-

колер
kolier
+

ಬಣ್ಣ

-

кантакт
kantakt
+

ಸಂಪರ್ಕ

-

небяспека
niebiaspieka
+

ಅಪಾಯ

-

прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
+

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

зніжэнне
znižennie
+

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

вызначэнне
vyznačennie
+

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

розніца
roznica
+

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

цяжкасць
ciažkasć
+

ಕಷ್ಟ

-

кірунак
kirunak
+

ದಿಕ್ಕು

-

адкрыццё
adkryccio
+

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

непарадак
nieparadak
+

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

далечыня
daliečynia
+

ದೂರ

-

адлегласць
adliehlasć
+

ಅಂತರ

-

разнастайнасць
raznastajnasć
+

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

намаганне
namahannie
+

ಪ್ರಯಾಸ

-

даследаванне
dasliedavannie
+

ಶೋಧನೆ

-

падзенне
padziennie
+

ಬೀಳು

-

сіла
sila
+

ಶಕ್ತಿ

-

водар
vodar
+

ಸುವಾಸನೆ

-

свабода
svaboda
+

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

прывід
pryvid
+

ಭೂತ

-

палова
palova
+

ಅರ್ಧ

-

вышыня
vyšynia
+

ಎತ್ತರ

-

дапамога
dapamoha
+

ಸಹಾಯ

-

схованка
schovanka
+

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

радзіма
radzima
+

ತಾಯ್ನಾಡು

-

гігіена
hihijena
+

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ідэя
ideja
+

ಆಲೋಚನೆ

-

ілюзія
iliuzija
+

ಭ್ರಮೆ

-

уяўленне
ujaŭliennie
+

ಕಲ್ಪನೆ

-

інтэлект
inteliekt
+

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

запрашэнне
zaprašennie
+

ಆಹ್ವಾನ

-

справядлівасць
spraviadlivasć
+

ನ್ಯಾಯ

-

святло
sviatlo
+

ಬೆಳಕು

-

знешні выгляд
zniešni vyhliad
+

ನೋಟ

-

страта
strata
+

ನಷ್ಟ

-

павелічэнне
pavieličennie
+

ವರ್ಧನೆ

-

памылка
pamylka
+

ತಪ್ಪು

-

забойства
zabojstva
+

ಕೊಲೆ

-

нацыя
nacyja
+

ದೇಶ

-

навізна
navizna
+

ಹೊಸತನ

-

варыянт
varyjant
+

ಆಯ್ಕೆ

-

цярпенне
ciarpiennie
+

ಸಹನೆ

-

планаванне
planavannie
+

ಯೋಜನೆ

-

праблема
prabliema
+

ತೊಡಕು

-

абарона
abarona
+

ರಕ್ಷಣೆ

-

адлюстраванне
adliustravannie
+

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

рэспубліка
respublika
+

ಗಣತಂತ್ರ

-

рызыка
ryzyka
+

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

бяспека
biaspieka
+

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

таямніца
tajamnica
+

ಗುಟ್ಟು

-

сэкс
seks
+

ಲಿಂಗ

-

цень
cień
+

ನೆರಳು

-

памер
pamier
+

ಗಾತ್ರ

-

салідарнасць
salidarnasć
+

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

поспех
pospiech
+

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

падтрымка
padtrymka
+

ಆಧಾರ

-

традыцыя
tradycyja
+

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

вага
vaha
+

ತೂಕ

-
адміністрацыя
administracyja
ಆಡಳಿತ

-
рэклама
reklama
ಜಾಹೀರಾತು

-
стрэлка
strelka
ಬಾಣ

-
забарона
zabarona
ನಿಷೇಧ

-
кар'ера
karjera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
цэнтр
centr
ಕೇಂದ್ರ

-
выбар
vybar
ಆಯ್ಕೆ

-
супрацоўніцтва
supracoŭnictva
ಸಹಯೋಗ

-
колер
kolier
ಬಣ್ಣ

-
кантакт
kantakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
небяспека
niebiaspieka
ಅಪಾಯ

-
прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
зніжэнне
znižennie
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
вызначэнне
vyznačennie
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
розніца
roznica
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
цяжкасць
ciažkasć
ಕಷ್ಟ

-
кірунак
kirunak
ದಿಕ್ಕು

-
адкрыццё
adkryccio
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
непарадак
nieparadak
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
далечыня
daliečynia
ದೂರ

-
адлегласць
adliehlasć
ಅಂತರ

-
разнастайнасць
raznastajnasć
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
намаганне
namahannie
ಪ್ರಯಾಸ

-
даследаванне
dasliedavannie
ಶೋಧನೆ

-
падзенне
padziennie
ಬೀಳು

-
сіла
sila
ಶಕ್ತಿ

-
водар
vodar
ಸುವಾಸನೆ

-
свабода
svaboda
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
прывід
pryvid
ಭೂತ

-
палова
palova
ಅರ್ಧ

-
вышыня
vyšynia
ಎತ್ತರ

-
дапамога
dapamoha
ಸಹಾಯ

-
схованка
schovanka
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
радзіма
radzima
ತಾಯ್ನಾಡು

-
гігіена
hihijena
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ідэя
ideja
ಆಲೋಚನೆ

-
ілюзія
iliuzija
ಭ್ರಮೆ

-
уяўленне
ujaŭliennie
ಕಲ್ಪನೆ

-
інтэлект
inteliekt
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
запрашэнне
zaprašennie
ಆಹ್ವಾನ

-
справядлівасць
spraviadlivasć
ನ್ಯಾಯ

-
святло
sviatlo
ಬೆಳಕು

-
знешні выгляд
zniešni vyhliad
ನೋಟ

-
страта
strata
ನಷ್ಟ

-
павелічэнне
pavieličennie
ವರ್ಧನೆ

-
памылка
pamylka
ತಪ್ಪು

-
забойства
zabojstva
ಕೊಲೆ

-
нацыя
nacyja
ದೇಶ

-
навізна
navizna
ಹೊಸತನ

-
варыянт
varyjant
ಆಯ್ಕೆ

-
цярпенне
ciarpiennie
ಸಹನೆ

-
планаванне
planavannie
ಯೋಜನೆ

-
праблема
prabliema
ತೊಡಕು

-
абарона
abarona
ರಕ್ಷಣೆ

-
адлюстраванне
adliustravannie
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
рэспубліка
respublika
ಗಣತಂತ್ರ

-
рызыка
ryzyka
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
бяспека
biaspieka
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
таямніца
tajamnica
ಗುಟ್ಟು

-
сэкс
seks
ಲಿಂಗ

-
цень
cień
ನೆರಳು

-
памер
pamier
ಗಾತ್ರ

-
салідарнасць
salidarnasć
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
поспех
pospiech
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
падтрымка
padtrymka
ಆಧಾರ

-
традыцыя
tradycyja
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
вага
vaha
ತೂಕ