ಕಛೇರಿ     
Офіс

-

шарыкавая ручка
šarykavaja ručka
+

ಬಾಲ್ ಪೆನ್

-

перапынак
pierapynak
+

ವಿರಾಮ

-

партфель
partfieĺ
+

ಕೈಸಂಚಿಗೆ

-

каляровы аловак
kaliarovy alovak
+

ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ

-

канферэнцыя
kanfierencyja
+

ಸಮಾವೇಶ

-

канферэнц-зала
kanfierenc-zala
+

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

-

копія
kopija
+

ನಕಲು

-

каталог
kataloh
+

ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ

-

файл
fajl
+

ಕಡತ

-

канцылярская шафа
kancyliarskaja šafa
+

ಕಡತದ ಬೀರು

-

перавая ручка
pieravaja ručka
+

ಲೇಖನಿ

-

латок для лістоў
latok dlia listoŭ
+

ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ

-

маркер
markier
+

ಗುರುತು ಮಸಿ

-

ноўтбук
noŭtbuk
+

ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ

-

нататнік
natatnik
+

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ

-

офіс
ofis
+

ಕಛೇರಿ

-

офісныя крэслы
ofisnyja kresly
+

ಕುರ್ಚಿ

-

звышурочны час
zvyšuročny čas
+

ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ

-

сашчэпка
saščepka
+

ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ

-

аловак
alovak
+

ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ

-

удар
udar
+

ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ

-

сэйф
sejf
+

ತಿಜೋರಿ

-

тачылка
tačylka
+

ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ

-

здробненая папера
zdrobnienaja papiera
+

ಕಾಗದದ ಚೂರು

-

здрабняльнік паперы
zdrabniaĺnik papiery
+

ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

сашчэпліванне спіраллю
saščeplivannie spiralliu
+

ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ

-

скобы
skoby
+

U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ

-

накры
nakry
+

ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

пішучая машынка
pišučaja mašynka
+

ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ

-

працоўная станцыя
pracoŭnaja stancyja
+

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ

-
шарыкавая ручка
šarykavaja ručka
ಬಾಲ್ ಪೆನ್

-
перапынак
pierapynak
ವಿರಾಮ

-
партфель
partfieĺ
ಕೈಸಂಚಿಗೆ

-
каляровы аловак
kaliarovy alovak
ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ

-
канферэнцыя
kanfierencyja
ಸಮಾವೇಶ

-
канферэнц-зала
kanfierenc-zala
ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

-
копія
kopija
ನಕಲು

-
каталог
kataloh
ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ

-
файл
fajl
ಕಡತ

-
канцылярская шафа
kancyliarskaja šafa
ಕಡತದ ಬೀರು

-
перавая ручка
pieravaja ručka
ಲೇಖನಿ

-
латок для лістоў
latok dlia listoŭ
ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ

-
маркер
markier
ಗುರುತು ಮಸಿ

-
ноўтбук
noŭtbuk
ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ

-
нататнік
natatnik
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ

-
офіс
ofis
ಕಛೇರಿ

-
офісныя крэслы
ofisnyja kresly
ಕುರ್ಚಿ

-
звышурочны час
zvyšuročny čas
ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ

-
сашчэпка
saščepka
ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ

-
аловак
alovak
ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ

-
удар
udar
ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ

-
сэйф
sejf
ತಿಜೋರಿ

-
тачылка
tačylka
ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ

-
здробненая папера
zdrobnienaja papiera
ಕಾಗದದ ಚೂರು

-
здрабняльнік паперы
zdrabniaĺnik papiery
ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
сашчэпліванне спіраллю
saščeplivannie spiralliu
ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ

-
скобы
skoby
U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ

-
накры
nakry
ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
пішучая машынка
pišučaja mašynka
ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ

-
працоўная станцыя
pracoŭnaja stancyja
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ