ಸಸ್ಯಗಳು     
Plantes

-

el bambú +

ಬೊಂಬು

-

la flor +

ಹೂವು

-

el ram de flors +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

la branca +

ರೆಂಬೆ

-

el brot +

ಮೊಗ್ಗು

-

el cactus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

el trèvol +

ಕ್ಲೋವರ್

-

la pinya +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

el blauet +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

el safrà +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

el narcís +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

la margarida +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

la dent de lleó +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

la flor +

ಹೂವು

-

el fullatge +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

el gra +

ಕಾಳು

-

l'herba +

ಹುಲ್ಲು

-

el creixement +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

el jacint +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

la gespa +

ಹಸಲೆ

-

el lliri +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

la llinosa +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

el bolet +

ಅಣಬೆ

-

l'olivera +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

la palmera +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

el pensament +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

el préssec +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

la planta +

ಗಿಡ

-

la rosella +

ಗಸಗಸೆ

-

l'arrel +

ಬೇರು

-

la rosa +

ಗುಲಾಬಿ

-

la llavor +

ಬೀಜ

-

el lliri de neu +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

el gira-sol +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

l'espina +

ಮುಳ್ಳು

-

el tronc +

ಕಾಂಡ

-

la tulipa +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

el lliri d'aigua +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

el blat +

ಗೋಧಿ

-
el bambú
ಬೊಂಬು

-
la flor
ಹೂವು

-
el ram de flors
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
la branca
ರೆಂಬೆ

-
el brot
ಮೊಗ್ಗು

-
el cactus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
el trèvol
ಕ್ಲೋವರ್

-
la pinya
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
el blauet
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
el safrà
ಕ್ರೋಕಸ್

-
el narcís
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
la margarida
ಡೇಯ್ಸಿ

-
la dent de lleó
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
la flor
ಹೂವು

-
el fullatge
ಎಲೆಗುಂಪು

-
el gra
ಕಾಳು

-
l'herba
ಹುಲ್ಲು

-
el creixement
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
el jacint
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
la gespa
ಹಸಲೆ

-
el lliri
ಲಿಲ್ಲಿ

-
la llinosa
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
el bolet
ಅಣಬೆ

-
l'olivera
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
la palmera
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
el pensament
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
el préssec
ಪೀಚ್ ಮರ

-
la planta
ಗಿಡ

-
la rosella
ಗಸಗಸೆ

-
l'arrel
ಬೇರು

-
la rosa
ಗುಲಾಬಿ

-
la llavor
ಬೀಜ

-
el lliri de neu
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
el gira-sol
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
l'espina
ಮುಳ್ಳು

-
el tronc
ಕಾಂಡ

-
la tulipa
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
el lliri d'aigua
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
el blat
ಗೋಧಿ