ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Termes abstractes

-

l'administració

ಆಡಳಿತ

-

la publicitat

ಜಾಹೀರಾತು

-

la fletxa

ಬಾಣ

-

la prohibició

ನಿಷೇಧ

-

la cursa

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

el centre

ಕೇಂದ್ರ

-

l'elecció

ಆಯ್ಕೆ

-

la col·laboració

ಸಹಯೋಗ

-

el color

ಬಣ್ಣ

-

el contacte

ಸಂಪರ್ಕ

-

el perill

ಅಪಾಯ

-

la declaració d'amor

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

el deteriorament

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

la definició

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

la diferència

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

la dificultat

ಕಷ್ಟ

-

la direcció

ದಿಕ್ಕು

-

el descobriment

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

el desordre

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

la distància

ಅಂತರ

-

la diversitat

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

l'esforç

ಪ್ರಯಾಸ

-

l'exploració

ಶೋಧನೆ

-

la caiguda

ಬೀಳು

-

la força

ಶಕ್ತಿ

-

la fragància

ಸುವಾಸನೆ

-

la llibertat

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

la meitat

ಅರ್ಧ

-

l'altura

ಎತ್ತರ

-

l'ajuda

ಸಹಾಯ

-

l'amagatall

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

la pàtria

ತಾಯ್ನಾಡು

-

la neteja

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

la idea

ಆಲೋಚನೆ

-

la il·lusió

ಭ್ರಮೆ

-

la imaginació

ಕಲ್ಪನೆ

-

la intel·ligència

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

la invitació

ಆಹ್ವಾನ

-

la justícia

ನ್ಯಾಯ

-

la llum

ಬೆಳಕು

-

la mirada

ನೋಟ

-

la pèrdua

ನಷ್ಟ

-

l'augment

ವರ್ಧನೆ

-

l'error

ತಪ್ಪು

-

l'assassinat

ಕೊಲೆ

-

la nació

ದೇಶ

-

la novetat

ಹೊಸತನ

-

l'opció

ಆಯ್ಕೆ

-

la paciència

ಸಹನೆ

-

la planificació

ಯೋಜನೆ

-

el problema

ತೊಡಕು

-

la protecció

ರಕ್ಷಣೆ

-

la reflexió

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

la república

ಗಣತಂತ್ರ

-

el risc

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

la seguretat

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

el secret

ಗುಟ್ಟು

-

el sexe

ಲಿಂಗ

-

l'ombra

ನೆರಳು

-

la mida

ಗಾತ್ರ

-

la solidaritat

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

l'èxit

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

el suport

ಆಧಾರ

-

la tradició

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

el pes

ತೂಕ

-
l'administració
ಆಡಳಿತ

-
la publicitat
ಜಾಹೀರಾತು

-
la fletxa
ಬಾಣ

-
la prohibició
ನಿಷೇಧ

-
la cursa
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
el centre
ಕೇಂದ್ರ

-
l'elecció
ಆಯ್ಕೆ

-
la col·laboració
ಸಹಯೋಗ

-
el color
ಬಣ್ಣ

-
el contacte
ಸಂಪರ್ಕ

-
el perill
ಅಪಾಯ

-
la declaració d'amor
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
el deteriorament
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
la definició
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
la diferència
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
la dificultat
ಕಷ್ಟ

-
la direcció
ದಿಕ್ಕು

-
el descobriment
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
el desordre
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
la distància
ದೂರ

-
la distància
ಅಂತರ

-
la diversitat
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
l'esforç
ಪ್ರಯಾಸ

-
l'exploració
ಶೋಧನೆ

-
la caiguda
ಬೀಳು

-
la força
ಶಕ್ತಿ

-
la fragància
ಸುವಾಸನೆ

-
la llibertat
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
el fantasma
ಭೂತ

-
la meitat
ಅರ್ಧ

-
l'altura
ಎತ್ತರ

-
l'ajuda
ಸಹಾಯ

-
l'amagatall
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
la pàtria
ತಾಯ್ನಾಡು

-
la neteja
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
la idea
ಆಲೋಚನೆ

-
la il·lusió
ಭ್ರಮೆ

-
la imaginació
ಕಲ್ಪನೆ

-
la intel·ligència
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
la invitació
ಆಹ್ವಾನ

-
la justícia
ನ್ಯಾಯ

-
la llum
ಬೆಳಕು

-
la mirada
ನೋಟ

-
la pèrdua
ನಷ್ಟ

-
l'augment
ವರ್ಧನೆ

-
l'error
ತಪ್ಪು

-
l'assassinat
ಕೊಲೆ

-
la nació
ದೇಶ

-
la novetat
ಹೊಸತನ

-
l'opció
ಆಯ್ಕೆ

-
la paciència
ಸಹನೆ

-
la planificació
ಯೋಜನೆ

-
el problema
ತೊಡಕು

-
la protecció
ರಕ್ಷಣೆ

-
la reflexió
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
la república
ಗಣತಂತ್ರ

-
el risc
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
la seguretat
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
el secret
ಗುಟ್ಟು

-
el sexe
ಲಿಂಗ

-
l'ombra
ನೆರಳು

-
la mida
ಗಾತ್ರ

-
la solidaritat
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
l'èxit
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
el suport
ಆಧಾರ

-
la tradició
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
el pes
ತೂಕ