ಮತ / ಧರ್ಮ     
Náboženství

-

Velikonoce +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

velikonoční vajíčko +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

anděl +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

zvon +

ಗಂಟೆ

-

bible +

ಬೈಬಲ್

-

biskup +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

požehnání +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

buddhismus +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

křesťanství +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

vánoční dárek +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

vánoční stromeček +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

kostel +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

rakev +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

stvoření +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

kříž +

ಶಿಲುಬೆ

-

ďábel +

ದೆವ್ವ

-

bůh +

ದೇವರು

-

hinduismus +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islám +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

judaismus +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditace +

ಧ್ಯಾನ

-

mumie +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

muslim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

papež +

ಪೋಪ್

-

modlitba +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

kněz +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

náboženství +

ಮತ

-

bohoslužba +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

synagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

chrám +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

hrobka +

ಸಮಾಧಿ

-
Velikonoce
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
velikonoční vajíčko
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
anděl
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
zvon
ಗಂಟೆ

-
bible
ಬೈಬಲ್

-
biskup
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
požehnání
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
buddhismus
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
křesťanství
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
vánoční dárek
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
vánoční stromeček
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
kostel
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
rakev
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
stvoření
ಸೃಷ್ಟಿ

-
kříž
ಶಿಲುಬೆ

-
ďábel
ದೆವ್ವ

-
bůh
ದೇವರು

-
hinduismus
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islám
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
judaismus
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditace
ಧ್ಯಾನ

-
mumie
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
muslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
papež
ಪೋಪ್

-
modlitba
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
kněz
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
náboženství
ಮತ

-
bohoslužba
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
synagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
chrám
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
hrobka
ಸಮಾಧಿ