ಕಟ್ಟುಗಳು     
Emballage

-

aluminiumsfolien

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

cylinderen

ಪೀಪಾಯಿ

-

kurven

ಬುಟ್ಟಿ

-

flasken

ಸೀಸೆ

-

æsken

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

cholokadeæsken

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

pappet

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

indholdet

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

kassen

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

konvolutten

ಲಕೋಟೆ

-

knuden

ಗಂಟು

-

metalkassen

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

olietromlen

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

emballagen

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

papiret

ಕಾಗದ

-

papirposen

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

plasten

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

konservesdåsen

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

tasken

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

vintønden

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

vinflasken

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

trækassen

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
aluminiumsfolien
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-
cylinderen
ಪೀಪಾಯಿ

-
kurven
ಬುಟ್ಟಿ

-
flasken
ಸೀಸೆ

-
æsken
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
cholokadeæsken
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
pappet
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
indholdet
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
kassen
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
konvolutten
ಲಕೋಟೆ

-
knuden
ಗಂಟು

-
metalkassen
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
olietromlen
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
emballagen
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
papiret
ಕಾಗದ

-
papirposen
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
plasten
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
konservesdåsen
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
tasken
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
vintønden
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
vinflasken
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
trækassen
ಮರದ ಡಬ್ಬ