ಪ್ರಕೃತಿ     
Natur

-

buen +

ಕಮಾನು

-

stalden +

ಕಣಜ

-

bugten +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

stranden +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

boblen +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

hulen +

ಗುಹೆ

-

gården +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

ilden +

ಬೆಂಕಿ

-

fodaftrykket +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

globussen +

ಭೂಮಂಡಲ

-

høsten +

ಕೊಯ್ಲು

-

høballerne +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

søen +

ಕೆರೆ

-

bladet +

ಎಲೆ

-

bjerget +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

havet +

ಸಾಗರ

-

panoramaet +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

klippen +

ಬಂಡೆ

-

kilden +

ಚಿಲುಮೆ

-

sumpen +

ಜೌಗು

-

træet +

ಮರ

-

træstammen +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

dalen +

ಕಣಿವೆ

-

udsigten +

ನೋಟ

-

vandstrålen +

ಜಲಧಾರೆ

-

vandfaldet +

ಜಲಪಾತ

-

bølgen +

ಅಲೆ

-
buen
ಕಮಾನು

-
stalden
ಕಣಜ

-
bugten
ಕೊಲ್ಲಿ

-
stranden
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
boblen
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
hulen
ಗುಹೆ

-
gården
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
ilden
ಬೆಂಕಿ

-
fodaftrykket
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
globussen
ಭೂಮಂಡಲ

-
høsten
ಕೊಯ್ಲು

-
høballerne
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
søen
ಕೆರೆ

-
bladet
ಎಲೆ

-
bjerget
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
havet
ಸಾಗರ

-
panoramaet
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
klippen
ಬಂಡೆ

-
kilden
ಚಿಲುಮೆ

-
sumpen
ಜೌಗು

-
træet
ಮರ

-
træstammen
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
dalen
ಕಣಿವೆ

-
udsigten
ನೋಟ

-
vandstrålen
ಜಲಧಾರೆ

-
vandfaldet
ಜಲಪಾತ

-
bølgen
ಅಲೆ