ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religion

-

påske +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

påskeægget +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

englen +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

klokken +

ಗಂಟೆ

-

bibelen +

ಬೈಬಲ್

-

biskoppen +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

velsignelsen +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

buddhismen +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

kristendommen +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

julegaven +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

juletræet +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

kirken +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

kisten +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

skabelsen +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

krucifikset +

ಶಿಲುಬೆ

-

djævelen +

ದೆವ್ವ

-

guden +

ದೇವರು

-

hinduismen +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islamismen +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

jødedommen +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditationen +

ಧ್ಯಾನ

-

mumien +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

muslimen +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

paven +

ಪೋಪ್

-

bønnen +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

præsten +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

religionen +

ಮತ

-

gudstjenesten +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

synagogen +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

templet +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

graven +

ಸಮಾಧಿ

-
påske
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
påskeægget
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
englen
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
klokken
ಗಂಟೆ

-
bibelen
ಬೈಬಲ್

-
biskoppen
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
velsignelsen
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
buddhismen
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
kristendommen
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
julegaven
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
juletræet
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
kirken
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
kisten
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
skabelsen
ಸೃಷ್ಟಿ

-
krucifikset
ಶಿಲುಬೆ

-
djævelen
ದೆವ್ವ

-
guden
ದೇವರು

-
hinduismen
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islamismen
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
jødedommen
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditationen
ಧ್ಯಾನ

-
mumien
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
muslimen
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
paven
ಪೋಪ್

-
bønnen
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
præsten
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
religionen
ಮತ

-
gudstjenesten
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
synagogen
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
templet
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
graven
ಸಮಾಧಿ