ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Små dyr

-

myren

ಇರುವೆ

-

billen

ಜೀರುಂಡೆ

-

fuglen

ಪಕ್ಷಿ

-

fugleburet

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

fuglehuset

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

humlebien

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

sommerfuglen

ಚಿಟ್ಟೆ

-

kålormen

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

krabben

ಏಡಿ

-

fluen

ನೊಣ

-

frøen

ಕಪ್ಪೆ

-

guldfisken

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

græshoppen

ಮಿಡಿತೆ

-

marsvinet

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

hamsteren

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

vildsvinet

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

kolibrien

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

insektet

ಕೀಟ

-

vandmanden

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

killingen

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

mariehønen

ಲೇಡಿಬಗ್

-

firbenet

ಹಲ್ಲಿ

-

lusen

ಹೇನು

-

murmeldyret

ಮಾರ್ಮಟ್

-

myggen

ಸೊಳ್ಳೆ

-

musen

ಇಲಿ

-

østersen

ಸಿಂಪಿ

-

scorpionen

ಚೇಳು

-

søhesten

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

muslingeskallen

ಚಿಪ್ಪು

-

rejen

ಸೀಗಡಿ

-

spindelvævet

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

søstjernen

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

hvepsen

ಕಣಜ

-
myren
ಇರುವೆ

-
billen
ಜೀರುಂಡೆ

-
fuglen
ಪಕ್ಷಿ

-
fugleburet
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
fuglehuset
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
humlebien
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
sommerfuglen
ಚಿಟ್ಟೆ

-
kålormen
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
tusindbenet
ಜರಿ

-
krabben
ಏಡಿ

-
fluen
ನೊಣ

-
frøen
ಕಪ್ಪೆ

-
guldfisken
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
græshoppen
ಮಿಡಿತೆ

-
marsvinet
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
hamsteren
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
vildsvinet
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
kolibrien
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
leguanen
ಉಡ

-
insektet
ಕೀಟ

-
vandmanden
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
killingen
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
mariehønen
ಲೇಡಿಬಗ್

-
firbenet
ಹಲ್ಲಿ

-
lusen
ಹೇನು

-
murmeldyret
ಮಾರ್ಮಟ್

-
myggen
ಸೊಳ್ಳೆ

-
musen
ಇಲಿ

-
østersen
ಸಿಂಪಿ

-
scorpionen
ಚೇಳು

-
søhesten
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
muslingeskallen
ಚಿಪ್ಪು

-
rejen
ಸೀಗಡಿ

-
edderkoppen
ಜೇಡ

-
spindelvævet
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
søstjernen
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
hvepsen
ಕಣಜ