ಪ್ರಕೃತಿ     
Natur

-

der Bogen, " +

ಕಮಾನು

-

der Stall, "e +

ಕಣಜ

-

die Bucht, en +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

der Strand, "e +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

die Blase, n +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

die Höhle, n +

ಗುಹೆ

-

der Bauernhof, "e +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

das Feuer, - +

ಬೆಂಕಿ

-

die Spur, en +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

der Globus, Globen +

ಭೂಮಂಡಲ

-

die Ernte, n +

ಕೊಯ್ಲು

-

der Heuballen, - +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

der See, n +

ಕೆರೆ

-

das Blatt, "er +

ಎಲೆ

-

der Berg, e +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

der Ozean, e +

ಸಾಗರ

-

das Panorama, Panoramen +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

der Felsen, - +

ಬಂಡೆ

-

die Quelle, n +

ಚಿಲುಮೆ

-

der Sumpf, "e +

ಜೌಗು

-

der Baum, "e +

ಮರ

-

der Baumstamm, "e +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

das Tal, "er +

ಕಣಿವೆ

-

die Aussicht, en +

ನೋಟ

-

der Wasserstrahl, en +

ಜಲಧಾರೆ

-

der Wasserfall, "e +

ಜಲಪಾತ

-

die Welle, n +

ಅಲೆ

-
der Bogen, "
ಕಮಾನು

-
der Stall, "e
ಕಣಜ

-
die Bucht, en
ಕೊಲ್ಲಿ

-
der Strand, "e
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
die Blase, n
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
die Höhle, n
ಗುಹೆ

-
der Bauernhof, "e
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
das Feuer, -
ಬೆಂಕಿ

-
die Spur, en
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
der Globus, Globen
ಭೂಮಂಡಲ

-
die Ernte, n
ಕೊಯ್ಲು

-
der Heuballen, -
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
der See, n
ಕೆರೆ

-
das Blatt, "er
ಎಲೆ

-
der Berg, e
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
der Ozean, e
ಸಾಗರ

-
das Panorama, Panoramen
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
der Felsen, -
ಬಂಡೆ

-
die Quelle, n
ಚಿಲುಮೆ

-
der Sumpf, "e
ಜೌಗು

-
der Baum, "e
ಮರ

-
der Baumstamm, "e
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
das Tal, "er
ಕಣಿವೆ

-
die Aussicht, en
ನೋಟ

-
der Wasserstrahl, en
ಜಲಧಾರೆ

-
der Wasserfall, "e
ಜಲಪಾತ

-
die Welle, n
ಅಲೆ