ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religion

-

das Osterfest, e +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

das Osterei, er +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

der Engel, - +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

die Glocke, n +

ಗಂಟೆ

-

die Bibel, n +

ಬೈಬಲ್

-

der Bischof, "e +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

der Segen +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

der Buddhismus +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

das Christentum +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

das Weihnachtsgeschenk, e +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

der Weihnachtsbaum, "e +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

die Kirche, n +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

der Sarg, "e +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

die Schöpfung +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

das Kruzifix, e +

ಶಿಲುಬೆ

-

der Teufel, - +

ದೆವ್ವ

-

der Gott, "er +

ದೇವರು

-

der Hinduismus +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

der Islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

das Judentum +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

die Meditation +

ಧ್ಯಾನ

-

die Mumie, n +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

der Moslem, s +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

der Papst, "e +

ಪೋಪ್

-

das Gebet, e +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

der Priester, - +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

die Religion, en +

ಮತ

-

der Gottesdienst, e +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

die Synagoge, n +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

der Tempel, - +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

die Grabstätte, n +

ಸಮಾಧಿ

-
das Osterfest, e
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
das Osterei, er
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
der Engel, -
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
die Glocke, n
ಗಂಟೆ

-
die Bibel, n
ಬೈಬಲ್

-
der Bischof, "e
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
der Segen
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
der Buddhismus
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
das Christentum
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
das Weihnachtsgeschenk, e
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
der Weihnachtsbaum, "e
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
die Kirche, n
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
der Sarg, "e
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
die Schöpfung
ಸೃಷ್ಟಿ

-
das Kruzifix, e
ಶಿಲುಬೆ

-
der Teufel, -
ದೆವ್ವ

-
der Gott, "er
ದೇವರು

-
der Hinduismus
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
der Islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
das Judentum
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
die Meditation
ಧ್ಯಾನ

-
die Mumie, n
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
der Moslem, s
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
der Papst, "e
ಪೋಪ್

-
das Gebet, e
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
der Priester, -
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
die Religion, en
ಮತ

-
der Gottesdienst, e
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
die Synagoge, n
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
der Tempel, -
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
die Grabstätte, n
ಸಮಾಧಿ