ಹವಾಮಾನ     
Wetter

-

das Barometer, - +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

die Wolke, n +

ಮೋಡ

-

die Kälte +

ಚಳಿ

-

der Halbmond, e +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

die Dunkelheit +

ಕತ್ತಲು

-

die Dürre, n +

ಬರ

-

die Erde +

ಭೂಮಿ

-

der Nebel, - +

ಮಂಜು

-

der Frost, "e +

ಕಡು ಹಿಮ

-

das Glatteis +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

die Hitze +

ಶಾಖ

-

der Hurrikan, s +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

der Eiszapfen, - +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

der Blitz, e +

ಮಿಂಚು

-

der Meteor, e +

ಉಲ್ಕೆ

-

der Mond, e +

ಚಂದ್ರ

-

der Regenbogen, " +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

der Regentropfen, - +

ಮಳೆಹನಿ

-

der Schnee +

ಹಿಮ

-

die Schneeflocke, n +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

der Schneemann, "er +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

der Stern, e +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

das Gewitter, - +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

die Sturmflut, en +

ಪ್ರವಾಹ

-

die Sonne, n +

ಸೂರ್ಯ

-

der Sonnenstrahl, en +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

das Abendrot +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

das Thermometer, - +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

das Unwetter, - +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

die Dämmerung +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

das Wetter +

ಹವಾಮಾನ

-

die Nässe +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

der Wind, e +

ಗಾಳಿ

-
das Barometer, -
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
die Wolke, n
ಮೋಡ

-
die Kälte
ಚಳಿ

-
der Halbmond, e
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
die Dunkelheit
ಕತ್ತಲು

-
die Dürre, n
ಬರ

-
die Erde
ಭೂಮಿ

-
der Nebel, -
ಮಂಜು

-
der Frost, "e
ಕಡು ಹಿಮ

-
das Glatteis
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
die Hitze
ಶಾಖ

-
der Hurrikan, s
ಚಂಡಮಾರುತ

-
der Eiszapfen, -
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
der Blitz, e
ಮಿಂಚು

-
der Meteor, e
ಉಲ್ಕೆ

-
der Mond, e
ಚಂದ್ರ

-
der Regenbogen, "
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
der Regentropfen, -
ಮಳೆಹನಿ

-
der Schnee
ಹಿಮ

-
die Schneeflocke, n
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
der Schneemann, "er
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
der Stern, e
ನಕ್ಷತ್ರ

-
das Gewitter, -
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
die Sturmflut, en
ಪ್ರವಾಹ

-
die Sonne, n
ಸೂರ್ಯ

-
der Sonnenstrahl, en
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
das Abendrot
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
das Thermometer, -
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
das Unwetter, -
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
die Dämmerung
ನಸು ಬೆಳಕು

-
das Wetter
ಹವಾಮಾನ

-
die Nässe
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
der Wind, e
ಗಾಳಿ