ಖರೀದಿ     
Einkauf

-

die Bäckerei, en

ಬೇಕರಿ

-

der Strichcode, s

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

die Buchhandlung, en

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

das Café, s

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

die Drogerie, n

ಔಷಧಾಗಾರ

-

die Reinigung, en

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

der Blumenladen, "

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

das Geschenk, e

ಉಡುಗೊರೆ

-

der Markt, "e

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

die Markthalle, n

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

der Zeitungskiosk, s

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

die Apotheke, n

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

das Postamt, "er

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

die Töpferei, en

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

der Verkauf, "e

ಮಾರಾಟ

-

der Laden, "

ಅಂಗಡಿ

-

der Einkauf, "e

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

die Einkaufstasche, n

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

der Einkaufskorb, "e

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

der Einkaufswagen, -

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

der Einkaufsbummel, -

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
die Bäckerei, en
ಬೇಕರಿ

-
der Strichcode, s
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
die Buchhandlung, en
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
das Café, s
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
die Drogerie, n
ಔಷಧಾಗಾರ

-
die Reinigung, en
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
der Blumenladen, "
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
das Geschenk, e
ಉಡುಗೊರೆ

-
der Markt, "e
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
die Markthalle, n
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
der Zeitungskiosk, s
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
die Apotheke, n
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
das Postamt, "er
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
die Töpferei, en
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
der Verkauf, "e
ಮಾರಾಟ

-
der Laden, "
ಅಂಗಡಿ

-
der Einkauf, "e
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
die Einkaufstasche, n
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
der Einkaufskorb, "e
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
der Einkaufswagen, -
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
der Einkaufsbummel, -
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ