ಸಂಗೀತ     
Musik

-

das Akkordeon, s +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

die Balalaika, s +

ಬಲಲೈಕಾ

-

die Band, s +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

das Banjo, s +

ಬಾಂಜೊ

-

die Klarinette, n +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

das Konzert, e +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

die Trommel, n +

ಮದ್ದಲೆ

-

das Schlagzeug, e +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

die Flöte, n +

ಕೊಳಲು

-

der Flügel, - +

ಪಿಯಾನೊ

-

die Gitarre, n +

ಗಿಟಾರ್

-

der Saal, Säle +

ಸಭಾಂಗಣ

-

das Keyboard, s +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

die Mundharmonika, s +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

die Musik +

ಸಂಗೀತ

-

der Notenständer, - +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

die Note, n +

ಸ್ವರ

-

die Orgel, n +

ಆರ್ಗನ್

-

das Klavier, e +

ಪಿಯಾನೊ

-

das Saxofon, e +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

der Sänger, - +

ಹಾಡುಗಾರ

-

die Saite, n +

ತಂತಿ

-

die Trompete, n +

ತುತ್ತೂರಿ

-

der Trompeter, - +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

die Geige, n +

ಪಿಟೀಲು

-

der Geigenkasten, " +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

das Xylofon, e +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
das Akkordeon, s
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
die Balalaika, s
ಬಲಲೈಕಾ

-
die Band, s
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
das Banjo, s
ಬಾಂಜೊ

-
die Klarinette, n
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
das Konzert, e
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
die Trommel, n
ಮದ್ದಲೆ

-
das Schlagzeug, e
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
die Flöte, n
ಕೊಳಲು

-
der Flügel, -
ಪಿಯಾನೊ

-
die Gitarre, n
ಗಿಟಾರ್

-
der Saal, Säle
ಸಭಾಂಗಣ

-
das Keyboard, s
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
die Mundharmonika, s
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
die Musik
ಸಂಗೀತ

-
der Notenständer, -
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
die Note, n
ಸ್ವರ

-
die Orgel, n
ಆರ್ಗನ್

-
das Klavier, e
ಪಿಯಾನೊ

-
das Saxofon, e
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
der Sänger, -
ಹಾಡುಗಾರ

-
die Saite, n
ತಂತಿ

-
die Trompete, n
ತುತ್ತೂರಿ

-
der Trompeter, -
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
die Geige, n
ಪಿಟೀಲು

-
der Geigenkasten, "
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
das Xylofon, e
ಸೈಲೋಫೋನ್