ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Technology

-

air pump

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

aerial photo

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

ball bearing

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

battery

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

bicycle chain

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

cable

ಹೊರಜಿ

-

cable reel

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

camera

ಕ್ಯಾಮರ

-

cassette

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

charger

ಚಾರ್ಜರ್

-

cockpit

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

cogwheel

ಚಾಲಕದಂತ

-

combination lock

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

computer

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

crane

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

desktop

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

drilling rig

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

drive

ಡ್ರೈವ್

-

dvd

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

electric motor

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

energy

ಶಕ್ತಿ

-

excavator

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

fax machine

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

film camera

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

floppy disk

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

goggles

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

hard disk

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

joystick

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

key

ಕೀಲಿ

-

landing

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

laptop

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

lawnmower

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

lens

ಲೆನ್ಸು

-

machine

ಯಂತ್ರ

-

marine propeller

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

mine

ಗಣಿ

-

multiple socket

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

printer

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

program

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

propeller

ಚಾಲಕದಂಡ

-

pump

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

record player

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

remote control

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

robot

ರೊಬೊಟ್

-

satellite antenna

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

sewing machine

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

slide film

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

solar technology

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

space shuttle

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

steamroller

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

suspension

ಜೋಲು

-

switch

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

tape measure

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

technology

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

telephone

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

telephoto lens

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

telescope

ದೂರದರ್ಶಕ

-

usb flash drive

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

valve

ಕವಾಟ

-

video camera

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

voltage

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

water wheel

ನೀರು ರಾಟೆ

-

wind turbine

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

windmill

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
air pump
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
aerial photo
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
ball bearing
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
battery
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
bicycle chain
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
cable
ಹೊರಜಿ

-
cable reel
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
camera
ಕ್ಯಾಮರ

-
cassette
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
charger
ಚಾರ್ಜರ್

-
cockpit
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
cogwheel
ಚಾಲಕದಂತ

-
combination lock
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
computer
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
crane
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
desktop
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
drilling rig
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
drive
ಡ್ರೈವ್

-
dvd
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
electric motor
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
energy
ಶಕ್ತಿ

-
excavator
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
fax machine
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
film camera
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
floppy disk
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
goggles
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
hard disk
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
joystick
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
key
ಕೀಲಿ

-
landing
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
laptop
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
lawnmower
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
lens
ಲೆನ್ಸು

-
machine
ಯಂತ್ರ

-
marine propeller
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
mine
ಗಣಿ

-
multiple socket
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
printer
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
program
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
propeller
ಚಾಲಕದಂಡ

-
pump
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
record player
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
remote control
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
robot
ರೊಬೊಟ್

-
satellite antenna
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
sewing machine
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
slide film
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
solar technology
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
space shuttle
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
steamroller
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
suspension
ಜೋಲು

-
switch
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
tape measure
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
technology
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
telephone
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
telephoto lens
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
telescope
ದೂರದರ್ಶಕ

-
usb flash drive
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
valve
ಕವಾಟ

-
video camera
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
voltage
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
water wheel
ನೀರು ರಾಟೆ

-
wind turbine
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
windmill
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ