ಹಣಕಾಸು     
Finances

-

ATM

ಎ ಟಿ ಎಮ್

-

account

ಖಾತೆ

-

bank

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

bill

ನೋಟು

-

check

ಚೆಕ್ಕು

-

checkout

ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-

coin

ನಾಣ್ಯ

-

currency

ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-

diamond

ವಜ್ರ

-

dollar

ಡಾಲರ್

-

donation

ವಂತಿಗೆ

-

euro

ಯುರೋ

-

exchange rate

ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-

gold

ಚಿನ್ನ

-

luxury

ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-

market price

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-

membership

ಸದಸ್ಯತ್ವ

-

money

ಹಣ

-

percentage

ಶೇಕಡ

-

piggy bank

ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-

price tag

ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-

purse

ಹಣದ ಚೀಲ

-

receipt

ರಸೀದಿ

-

stock exchange

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

trade

ವ್ಯಾಪಾರ

-

treasure

ನಿಕ್ಷೇಪ

-

wallet

ಹಣದ ಚೀಲ

-

wealth

ಸಂಪತ್ತು

-
ATM
ಎ ಟಿ ಎಮ್

-
account
ಖಾತೆ

-
bank
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
bill
ನೋಟು

-
check
ಚೆಕ್ಕು

-
checkout
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-
coin
ನಾಣ್ಯ

-
currency
ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-
diamond
ವಜ್ರ

-
dollar
ಡಾಲರ್

-
donation
ವಂತಿಗೆ

-
euro
ಯುರೋ

-
exchange rate
ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-
gold
ಚಿನ್ನ

-
luxury
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-
market price
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-
membership
ಸದಸ್ಯತ್ವ

-
money
ಹಣ

-
percentage
ಶೇಕಡ

-
piggy bank
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-
price tag
ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-
purse
ಹಣದ ಚೀಲ

-
receipt
ರಸೀದಿ

-
stock exchange
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
trade
ವ್ಯಾಪಾರ

-
treasure
ನಿಕ್ಷೇಪ

-
wallet
ಹಣದ ಚೀಲ

-
wealth
ಸಂಪತ್ತು