ಪೀಠೋಪಕರಣ     
Furniture

-

armchair +

ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-

bed +

ಹಾಸಿಗೆ

-

bedding +

ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-

bookshelf +

ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-

carpet +

ಜಮಖಾನ

-

chair +

ಕುರ್ಚಿ

-

chest of drawers +

ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-

cradle +

ತೊಟ್ಟಿಲು

-

cupboard +

ಬೀರು

-

curtain +

ತೆರೆ

-

curtain +

ಪರದೆ

-

desk +

ಇಳಿ ಮೇಜು

-

fan +

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-

mat +

ಚಾಪೆ

-

playpen +

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-

rocking chair +

ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-

safe +

ತಿಜೋರಿ

-

seat +

ಆಸನ

-

shelf +

ಕಪಾಟು

-

side table +

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-

sofa +

ಸೋಫ

-

stool +

ಸ್ಟೂಲ್

-

table +

ಮೇಜು

-

table lamp +

ಮೇಜು ದೀಪ

-

wastepaper basket +

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ

-
armchair
ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-
bed
ಹಾಸಿಗೆ

-
bedding
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು

-
bookshelf
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು

-
carpet
ಜಮಖಾನ

-
chair
ಕುರ್ಚಿ

-
chest of drawers
ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ

-
cradle
ತೊಟ್ಟಿಲು

-
cupboard
ಬೀರು

-
curtain
ತೆರೆ

-
curtain
ಪರದೆ

-
desk
ಇಳಿ ಮೇಜು

-
fan
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ

-
mat
ಚಾಪೆ

-
playpen
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ

-
rocking chair
ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ

-
safe
ತಿಜೋರಿ

-
seat
ಆಸನ

-
shelf
ಕಪಾಟು

-
side table
ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು

-
sofa
ಸೋಫ

-
stool
ಸ್ಟೂಲ್

-
table
ಮೇಜು

-
table lamp
ಮೇಜು ದೀಪ

-
wastepaper basket
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ