ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstract terms

-

administration

ಆಡಳಿತ

-

advertising

ಜಾಹೀರಾತು

-

arrow

ಬಾಣ

-

ban

ನಿಷೇಧ

-

career

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

center

ಕೇಂದ್ರ

-

choice

ಆಯ್ಕೆ

-

collaboration

ಸಹಯೋಗ

-

color

ಬಣ್ಣ

-

contact

ಸಂಪರ್ಕ

-

danger

ಅಪಾಯ

-

declaration of love

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

decline

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definition

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

difference

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

difficulty

ಕಷ್ಟ

-

direction

ದಿಕ್ಕು

-

discovery

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

disorder

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

distance

ದೂರ

-

distance

ಅಂತರ

-

diversity

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

effort

ಪ್ರಯಾಸ

-

exploration

ಶೋಧನೆ

-

fall

ಬೀಳು

-

force

ಶಕ್ತಿ

-

fragrance

ಸುವಾಸನೆ

-

freedom

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

ghost

ಭೂತ

-

half

ಅರ್ಧ

-

height

ಎತ್ತರ

-

help

ಸಹಾಯ

-

hiding place

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

homeland

ತಾಯ್ನಾಡು

-

hygiene

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

idea

ಆಲೋಚನೆ

-

illusion

ಭ್ರಮೆ

-

imagination

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelligence

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

invitation

ಆಹ್ವಾನ

-

justice

ನ್ಯಾಯ

-

light

ಬೆಳಕು

-

look

ನೋಟ

-

loss

ನಷ್ಟ

-

magnification

ವರ್ಧನೆ

-

mistake

ತಪ್ಪು

-

murder

ಕೊಲೆ

-

nation

ದೇಶ

-

novelty

ಹೊಸತನ

-

option

ಆಯ್ಕೆ

-

patience

ಸಹನೆ

-

planning

ಯೋಜನೆ

-

problem

ತೊಡಕು

-

protection

ರಕ್ಷಣೆ

-

reflection

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republic

ಗಣತಂತ್ರ

-

risk

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

safety

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

secret

ಗುಟ್ಟು

-

sex

ಲಿಂಗ

-

shadow

ನೆರಳು

-

size

ಗಾತ್ರ

-

solidarity

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

success

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

support

ಆಧಾರ

-

tradition

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

weight

ತೂಕ

-
administration
ಆಡಳಿತ

-
advertising
ಜಾಹೀರಾತು

-
arrow
ಬಾಣ

-
ban
ನಿಷೇಧ

-
career
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
center
ಕೇಂದ್ರ

-
choice
ಆಯ್ಕೆ

-
collaboration
ಸಹಯೋಗ

-
color
ಬಣ್ಣ

-
contact
ಸಂಪರ್ಕ

-
danger
ಅಪಾಯ

-
declaration of love
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
decline
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definition
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
difference
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
difficulty
ಕಷ್ಟ

-
direction
ದಿಕ್ಕು

-
discovery
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
disorder
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
distance
ದೂರ

-
distance
ಅಂತರ

-
diversity
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
effort
ಪ್ರಯಾಸ

-
exploration
ಶೋಧನೆ

-
fall
ಬೀಳು

-
force
ಶಕ್ತಿ

-
fragrance
ಸುವಾಸನೆ

-
freedom
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
ghost
ಭೂತ

-
half
ಅರ್ಧ

-
height
ಎತ್ತರ

-
help
ಸಹಾಯ

-
hiding place
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
homeland
ತಾಯ್ನಾಡು

-
hygiene
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
idea
ಆಲೋಚನೆ

-
illusion
ಭ್ರಮೆ

-
imagination
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelligence
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
invitation
ಆಹ್ವಾನ

-
justice
ನ್ಯಾಯ

-
light
ಬೆಳಕು

-
look
ನೋಟ

-
loss
ನಷ್ಟ

-
magnification
ವರ್ಧನೆ

-
mistake
ತಪ್ಪು

-
murder
ಕೊಲೆ

-
nation
ದೇಶ

-
novelty
ಹೊಸತನ

-
option
ಆಯ್ಕೆ

-
patience
ಸಹನೆ

-
planning
ಯೋಜನೆ

-
problem
ತೊಡಕು

-
protection
ರಕ್ಷಣೆ

-
reflection
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republic
ಗಣತಂತ್ರ

-
risk
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
safety
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
secret
ಗುಟ್ಟು

-
sex
ಲಿಂಗ

-
shadow
ನೆರಳು

-
size
ಗಾತ್ರ

-
solidarity
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
success
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
support
ಆಧಾರ

-
tradition
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
weight
ತೂಕ