ಕಾರ್     
Car

-

air filter +

ವಾಯು ಶೋಧಕ

-

breakdown +

ಕೆಡುವುದು

-

camper +

ಶಿಬಿರವಾಹನ

-

car battery +

ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-

child seat +

ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-

damage +

ಹಾನಿ

-

diesel +

ಡೀಸೆಲ್

-

exhaust pipe +

ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-

flat tire +

ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-

gas station +

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-

headlight +

ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

hood +

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-

jack +

ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-

jerry can +

ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-

junkyard +

ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-

rear +

ಹಿಂಭಾಗ

-

rear light +

ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

rear view mirror +

ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-

ride +

ಸವಾರಿ

-

rim +

ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-

spark plug +

ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-

tachometer +

ವೇಗಮಾಪಕ

-

ticket +

ದಂಡಪತ್ರ

-

tire +

ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-

towing service +

ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-

vintage car +

ಪುರಾತನ ಕಾರು

-

wheel +

ಚಕ್ರ

-
air filter
ವಾಯು ಶೋಧಕ

-
breakdown
ಕೆಡುವುದು

-
camper
ಶಿಬಿರವಾಹನ

-
car battery
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-
child seat
ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-
damage
ಹಾನಿ

-
diesel
ಡೀಸೆಲ್

-
exhaust pipe
ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-
flat tire
ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-
gas station
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-
headlight
ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
hood
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-
jack
ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-
jerry can
ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-
junkyard
ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-
rear
ಹಿಂಭಾಗ

-
rear light
ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
rear view mirror
ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-
ride
ಸವಾರಿ

-
rim
ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-
spark plug
ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-
tachometer
ವೇಗಮಾಪಕ

-
ticket
ದಂಡಪತ್ರ

-
tire
ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-
towing service
ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-
vintage car
ಪುರಾತನ ಕಾರು

-
wheel
ಚಕ್ರ